5. Vzdálený přístup

5.1. SSH

Sada protokolů SSH, konkrétně v Ubuntu implementace OpenSSH, je nejběžnější a jeden z nejbezpečnějších způsobů přístupu na vzdálený Linuxový server. SSH vytvoří mezi vámi a vzdáleným počítačem šifrované spojení vhodné nejen pro vzdálený přístup, ale i přenos souborů.

Na rozdíl od telnetu nebo rcp je celé spojení (včetně zasílání hesla) šifrováno a proto bezpečné i při přístupu přes internet.

OpenSSH je rozděleno na démona sshd běžící na serveru a klienta, kterým bývá nejčastěji ssh pro vzdálený přístup a scp pro zabezpečený přenos souborů.

OpenSSH podporuje ověřování uživatelů (autentizaci) pomocí více mechanizmů jako jméno-heslo, veřejný klíč nebo Kerberos. Nejrozšířenější je autentizace pomocí veřejného klíče, kdy se pro uživatele vygeneruje RSA nebo DSA klíč s veřejnou a soukromou částí.

5.1.1. Instalace

Instalace OpenSSH je velmi jednoduchá a spočívá jen v instalaci balíčku openssh-server, případně i openssh-client. OpenSSH je rovněž možné vybrat rovnou během instalace Ubuntu Server.

$ sudo apt-get install openssh-client
$ sudo apt-get install openssh-server

5.1.2. Připojení SSH klientem

Klientský program pro připojení na SSH server se jmenuje prostě ssh. Pro přihlášení ke vzdálenému terminálu serveru použijte příkaz:

$ ssh [-p 1084] [<user>@]<server>

kde můžete port (-p) můžete vynechat, pokud SSH běží na standardním portu 22. Rovněž vynecháte-li uživatele, pak se SSH pokusí přihlásit jako aktuální uživatel.

Jiný klíč

Bude-li vzdálený server požadovat ověření veřejným klíčem, bude je ssh klient hledat váš soukromý klíč v souboru id_dsa nebo id_rsa ve .ssh/ ve vaší domovské složce.

Chcete-li poslat jiný soukromý klíč použijte volbu -i:

$ ssh -i /path/to/different/private-key user@server-name-or-ip

Když něco nefunguje

Pokud něco nefunguje hodí se volba -v, kterou zobrazíte ladící zprávy užitečné při odhalování, co se vlastně děje:

$ ssh -v [-p 1084] [<další volby>] [<user>@]<server>

5.1.3. Konfigurace SSH serveru

Hlavní konfigurační OpenSSH serveru je v souboru /etc/ssh/sshd_config. Úplnou dokumentaci najdete v manuálové stránce zadáním man sshd_config.

Upozornění

Když provádíte změny SSH serveru přes SSH můžete přerušit aktuální spojení nebo až při příštím pokuso o připojení zjistit, že se na server už nedostanete. Před jakoukoli změnou SSH serveru je proto dobré se ujistit, že máte k serveru jiný přístup.

5.1.3.1. Změna portu SSH

Standardní port SSH je 22, ale často se tento port mění z důvodu bezpečnosti na jiný. K tomu stačí změnit hodnotu proměnné Port v konfiguračním souboru a pak provést restart SSH.

Ať už standardní port 22 nebo jiný nezapomeňte to ho povolit na firewallu.

5.1.3.2. Zákaz přihlašování heslem

Ve standardní konfiguraci je možné se přihlásit zadáním jména-hesla vzdáleného uživatele. To se hodí spíše jen v interní síti. Výhodou je, že nemusíme vytvářet a spravovat certifikáty uživatelů. U serveru viditelného z internetu je bezpečnější autentizaci heslem zakázat a přihlašovat se jen certifikátem.

Nastavení je opět jednoduché - nastavte PasswordAuthentication na hodnotu no a proveďte restart SSH démona.

Upozornění

Ještě, než vypnete ověření heslem, protože chcete použít jen ověření klíčem, měli byste mít k serveru fyzický přístup nebo již alespoň jednoho uživatele s klíčem přidaného. Po vypnutí hesel totiž již nepůjde použít použít příkaz ssh-copy-id kopírující klíč na server.

5.1.3.3. Zákaz SSH přihlášení roota

Další časté nastavení je zákaz přihlášení uživatele root přes SSH. Root tak bude vždy použít fyzický přístup nebo KVM.

Nastavte klíč PermitRootLogin na no a restartujte SSH.

5.1.3.4. Restart SSH serveru

Aby se projevili změny je třeba restartovat SSH démona:

$ sudo systemctl restart ssh

5.1.4. Založení SSH uživatele

SSH nemá vlastní uživatele - SSH pouze ověřuje, že připojující se uživatel odpovídá již existujícímu účtu na serveru. Vytvoření SSH uživatele znamená tedy předně vytvoření účtu v OS.

Pokud je povoleno přihlašování veřejným klíčem, je třeba pro každého uživatele vygenerovat klíč a přidat ho do jeho domovské složky do soubory ~/.ssh/authorized_keys.

5.1.5. Veřejné klíče

Ověřování založené na veřejných klíčích představuje bezpečnější alternativu k přihlašování heslem. Výhodou je, že uživatel nemusí zadávat svoje heslo a proto se často používá pro přístup ze skriptu a všude jinde, kde není možné zadat heslo.

5.1.5.1. Povolení přihlášení veřejným klíčem

Ze všeho nejdříve je třeba povolit přihlašování veřejným klíčem nastavením PubkeyAuthentication yes.

5.1.5.2. Vygenerování klíčů

Uživatel na místo hesla používá námi vygenerovanou dvojici veřejného a soukromého klíče. Klíče jsou běžné textové soubory. SSH klíče mohou používat DSA nebo RSA algoritmus, který je o trochu rozšířenější.

Pro samotné vygenerování použijte příkaz

$ ssh-keygen -t [rsa|dsa] [-b <početBitů>]

např.:

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096

Parametr -t určuje algoritmus, -b počet bitů (standardně se generují 2048 bitové klíče). Součástí RSA klíčů je i komentář, kam lze vysvětlit účel klíče ap. Defaultně má hodnotu <aktuální uživatel>@<počítač>. Komentář ke klíčí můžete nastavit na vlastní volbou -C <komentář> (pozor velké C!).

Budete postupně dotázáni na jméno a další údaje budoucího uživatele. Nejdůležitější otázka je vybrání passphrase, který bude nutné zadat kdykoli při použití klíče. Passphrase může být náhodná skupina např. 8 znaků nebo věta ap. Pokud má být klíč používán ze skriptu samozřejmě nebudete volit žádný passphrase. Naopak pro lidské uživatele si vždy dostatečně bezpečný passphrase vymyslete.

Příkaz vytvoří standardně v ~/.ssh/:

 • soubor veřejného klíče id_rsa.pub (resp. id_dsa.pub pro DSA) a
 • soubor soukromého klíče id_rsa (resp. id_dsa pro DSA)

Upozornění

Dejte si velký pozor a nespleťte si veřejný (přípona .pub) a soukromý klíč (bez přípony). Soukromý klíč nedávejte z ruky.

5.1.5.3. Otisk (fingerprint) serveru

Rovněž SSH server má svůj soukromý a veřejný klíč. Dokonce několik dvojic klíčů pro algoritmy jako DSA, ECDSA, RSA a případně další. Soubory jsou pojmenované jako ssh_host_<algoritmus>_key (soukromý klíč) a ssh_host_<algoritmus>_key.pub (veřejný klíč) najdete uložené ve složce /etc/ssh/.

Z veřejného klíče můžeme spočítat tzv. otisk (fingerprint), což je jednoznačná identifikace klíče reprezentovaná jako krátký hexa kód. Ve skutečnosti to je vlastně jen hash (digest) klíče, který vypadá např. jako 13:05:84:80:69:d9:81:c5:2d:17:2e:ce:a6:c0:aa:30.

K čemu je to dobré? Díky tomu, že žádné dva různé klíče na světě nemají stejný otisk, se můžete takto ubezpečit, že identita serveru nebyla pozměněna.

Otisk libovolného veřejného klíče zjistíte programem ssh-keygen. Ten vypíše nejprve počet bitů klíče, samotný otisk a algoritmus. Např. pro ECSDA klíč serveru:

$ ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
256 13:05:84:80:69:d9:81:c5:2d:17:2e:ce:a6:c0:aa:30 root@stkfactory (ECDSA)

Tip

ECDSA otisky vašich SSH serverů byste si měli poznamenat. SSH klient (program ssh) se zeptá, jestli je ECDSA otisk správný, když se připojujete poprvé nebo když se změní klíče na serveru (z důvodu přeinstalace, ale i eventuálního napadení).

5.1.5.4. Přidání SSH klíče na server

Veřejný klíč id_rsa.pub (resp. id_dsa.pub ap.) se pak musí nakopírovat na server, aby mohl SSH démon ověřit identitu porovnáním veřejného klíče a uživatelova soukromého klíče přítomném pouze na klientově počítači.

SSH server dívá do ~/.ssh/authorized_keys domovské složky uživatele pod kterým se pokoušíme připojit. Když se připojujeme jako ssh tomas@server, hledá se v souboru /home/tomas/.ssh/authorized_keys.

SSH může pro jednoho uživatele serveru evidovat více veřejných klíčů, ale pokud doržujeme, že uživatelé by neměli sdílet společný účet, pak je většinou v souboru ~/.ssh/authorized_keys uložen jen jeden klíč.

Běží-li SSH na standardním portu 22 použijte:

$ ssh-copy-id <username>@<server>

V případě, že SSH naslouchá na jiném portu je syntaxe trochu složitější. Případně můžete zadat jinou cestu k veřejnému klíči. Dohromady např..:

$ ssh-copy-id -i <cesta/k/id_rsa.pub> ‚-p <port> <username>@<server>‘

Při prvním přístupu nás SSH vyzve k potvrzení identity vzdáleného serveru (jeho fingerprintu). Musíme napsat yes a stisknout Enter. Pokud není autentikace heslem vypnutá, může být třeba zadat heslo vzdáleného uživatele.

Poznámka

Program ssh-copy-id ve skutečnosti neudělá nic jiného, než přidání obsahu veřejného klíče do ~/.ssh/authorized_keys. Proto může být někdy jednodušší dostat klíč na server a na serveru:

$ cat mujklic.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Nebo otevřít authorized_keys v editoru na serveru a řádek přidat přes copy-paste schránkou.

5.1.5.5. Odebrání klíče

Upozornění

Pouhé zakázání účtu uživatele v OS (passwd -l) nestačí! Pokud je uživatelům veřejný klíč stále v ~/.ssh/authorized_keys, může se i nadále přihlásit. Podobně zakaz účtu nepřeruší SSH spojení, je-li uživatel právě připojen.

Pro zrušení SSH přístupu přístupu stačí jen přejmenovat složku ~/.ssh/ na název, který SSH server neočekává.

Když jen skončila např. platnost klíče musíme otevřít ~/.ssh/authorized_keys ručně zde odebrat starý veřejný klíč.

5.1.6. SSH tunneling

SSH je rovněž použít pro vytvoření zabezpečeného tunelu z našeho počítače na vzdálený. Tunel funguje tak, že ssh na lokálním PC vytvoří port, který bude namapován na specifikovaný port vzdáleného serveru. Lokální aplikace se připojují lokálně, ale ve skutečnosti je provoz přesměrován na port vzdáleného serveru. Podobně vzdálené aplikace netuší, že připojení k nim je iniciováno ze jiného, než místního PC.

Tímto lze obejít řadu omezeních jako např. u MySQL/MariaDB serveru, který defaultně neumožňuje jiná připojení, než localhostu.

Vytvoření tunelu v SSH má syntaxi:

ssh -Ng -L <lokalniPort>:localhost:<vzdalenyPort> [-p <portSSH>] [<user>@]<server>

kterou lze číst jako „vytvoř SSH spojení na <server>, a současně naslouchej na portu <lokalniPort> mého počítače, a přesměruj všechna spojení na tento port na <vzdalenyPort> serveru“.

5.2. OpenVPN

OpenVPN je linuxovým de facto standardem pro vytváření VPN řešení. Je to roky ověřený open source, aktivně vyvíjený, dostupný přímo z Ubuntu repozitářů, flexibilní, spolehlivý a bezpečný VPN software. Používá SSL/TLS typ VPN (jinou možností jsou IPSec VPNky).

5.2.1. OpenVPN Access Server

Je snadnějším VPN řešením postaveným nad OpenVPN, které tvoří OpenVPN server, webové administrační rozhraní a klient. Vytvoření VPN s OpenVPN Access Serverem je mnohem méně složité, než s tradičním OpenVPN. Kromě toho Access Server nabízí i klienty pro Android a iOS.

OpenVPN Access Server je pro první dva uživatele zdarma. Poté vyžaduje zakoupení licence, která však stojí opravdu minimálně a bezstarostnost Access Serveru oproti tradiční OpenVPN určitě vyváží.

/static/books_static/USRV2/_images/openvpn-access-server-admin-ui.png

5.2.1.1. Instalace

 1. Z webu OpenVPN si stáhněte a nainstalujte OpenVPN Access Server balíček pro Ubuntu (.deb soubor):

  $ sudo dpkg -i openvpn-as-<verze>.deb
  
 2. Access Server se nainstaloval do do /usr/local/openvpn_as. Konfigurační log najdete v

/usr/local/openvpn_as/init.log.
 1. Byl založen uživatel openvpn. Musíme mu nastavit heslo pomocí sudo passwd openvpn.
 2. Webová administrace běží na https:<server>:943/admin, uživatelská část na https:<server>:943/.
 3. Pro pozdější manuální rekonfigurací můžeme použít nástroj /user/local/openvpn_as/ovpn-init.

5.2.1.2. Konfigurace

Přihlaste se do OpenVPN Access Server administrace. Minimálně budeme chtít vytvořit nějaké VPN uživatele v sekci User Permissions. V defaultní konfiguraci musí uživatelé odpovídat uživatelům v OS (PAM autentizace).

/static/books_static/USRV2/_images/openvpn-access-server-user-permission.png

5.2.1.3. OpenVPN Access Server klienti

Všechny uživatele nasměrujte na https://<server>:943/, kde se musí přihlásit svým jménem a heslem (heslem pro OS v případě defaultní konfigurace) a poté si vyberou stažení OpenVPN klienta pro jejich operační systém.

/static/books_static/USRV2/_images/openvpn-access-server-client.png

V případě Ubuntu stačí provést sudo apt-get install openvpn.

Rovněž si nainstalujte OpenVPN plugin pro GUI správce sítě pro snadné vytvoření OpenVPN spojení:

$ sudo apt-get install network-manager-openvp network-manager-openvp-gnome
$ sudo service network-manager restart