6. Řízení a plánování procesů

6.1. Vznik a zánik procesů

Proces může vyvolat nový proces a ten další proces. Nový proces je kopií svého rodiče - liší se jen PID číslem, ale jinak má stejné prostředí, vstupy a výstupy, proměnné prostředí a prioritu

Tyto stromové vazby zobrazíte programem pstree.

Výpis programu pstree bez parametrů. Výstup na Ubuntu 16.04. Ve starším Ubuntu 14.04 je kořenovým procesem „init“.
$ pstree
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
    ├─NetworkManager─┬─dhclient
    │        ├─dnsmasq
    │        └─3*[{NetworkManager}]
    ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
    ├─gnome-keyring-d───5*[{gnome-keyring-d}]
    ├─irqbalance
    ├─kerneloops
    ├─lightdm─┬─Xorg───2*[{Xorg}]
    │     ├─lightdm─┬─init─┬─/usr/bin/termin─┬─bash───pstree
    │     │     │   │         ├─gnome-pty-helpe
    │     │     │   │         └─4*[{/usr/bin/termin}]
    │     │     │   ├─AsciidocFX───java───81*[{java}]
    │     │     │   ├─GoogleTalkPlugi───7*[{GoogleTalkPlugi}]
    │     │     │   ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
    │     │     │   │         └─3*[{at-spi-bus-laun}]
...

Když proces skončí očekávaným způsobem (nedojde k jeho zabití nebo havárii), může rodičovskému procesu vrátit návratový kód. Zda a jaký význam jednotlivým číselným kódům bude rodič přikládat se různí. Podle konvence vše kromě nuly obvykle indikuje chybu.

6.2. Init systémy

System V (nebo SysV)

Na výpisech pstree jistě povšimnete, že všechny „skutečné“ procesy jsou potomky procesu systemd. Tak se jmenuje od Ubuntu 15.04 výchozí init manager. Tento úplně první proces spuštěný jádrem proto dostane PID vždy 1 a je přímým či nepřímým rodičem všech ostatních procesů. Prvotní proces init má historicky několik implementací. Tradičně všechny vycházejí z tzv. System V init (SysV).

Upstart

Ubuntu dlouho používalo svůj vlastní init manager Upstart, který vznikl přímo na míru Ubuntu. Používala ho však jistou dobu i konkureční Fedora a stále používá např. Chrome OS.

systemd

V Ubuntu 15.04 došlo k důležité, i když na první pohled težko postřehnutelné, změně - Upstart byl nahražen manažerem systemd.

Poznámka

Autoři systemd si přejí, abychom název důsledně psali jako systemd, nikoli SystemD, System D ap. Pokud bude název na začátku věty, budeme však používat Systemd.

Systemd je taktéž výchozím init systémem Debianu 8 (Jessie) a vyšší.

Tato změna na systemd byla poměrně silně kontroverzní a řada uživatelů Ubuntu i Debian rozhodnutí považuje za špatné. Důvod k této nepopularitě je především podle názoru odpůrců zbytečná složitost, a příliš široký záběr, který porušuje unixová pravidla menších jednodušších nástrojů. systemd je však bezesporu nejpokročilejší init systém nabízející agresivní paralelní provádění, bohatou konfiguraci, logovací služby, správu mount a automount pointů a další.

Příjmání systemd usnadňuje, že je koncipován jako náhrada za sysvinit a naštěstí tedy podporuje tradiční SysV init skripty.

V důsledku tohoto historického vývoje najdete v Ubuntu vše - znát bychom měli tradiční SysV skripty, jejich Upstart ekvivalent tzv. joby i nově se rozšiřující targets jak skriptům říká systemd.

Porovnání SysV, Upstart a systemd
  SysV Upstart systemd
konfiguraci služby se říká skript job unit
hlavní složka s konfigurací služeb /etc/init.d/ /etc/init/ /etc/systemd/
výchozí init systém od     v Ubuntu od 15.04 (Vivid), v Debianu od 8 (Jessie)

6.2.1. Upstart

Upozornění

Vzhledem k tomu, že se Upstart již od Ubuntu 15.04 neupoužívá a v Debianu se nepoužíval nikdy, zmíníme Upstart jen okrajově. Případné zájemce odkazujeme na http://upstart.ubuntu.com/.

Upstart konfiguraci načítal ze složky /etc/init/, kde hledá textové soubory s koncovkou .conf. Jeden soubor pro jednu službu (zvanou v Upstartu job). Obvykle obsahuje něco málo dokumentace, a zejm. jak proces nastartovat a ukončit, ve kterých runlevech ap. Více se o podobě souborů dozvíte v man 5 init.

Tradiční System V init používal ke konfiguraci soubor /etc/inittab. V Ubuntu s Upstartem nepoužívá a ani neexistuje.

6.2.2. System V init

System V je natolik tradiční, že Upstart i systemd mají podporu pro tradiční System V init skripty umisťované do složky /etc/init.d/. Tento typ init skriptů je široce rozšířený a díky podpoře pozdějších init systémů můžeme nadále zůstat u těchto skriptů. Rovněž množství DEB balíčků je dodáváno s SysV init skripty.

Poznámka

Bohužel se liší (i když ne zásadně) styl psaní Debian/Ubuntu a Red Hat init.d skriptů. My se zaměříme na Debianí styl.

Vytvoření démonu znamená vytvoření (Bash) skriptu v /etc/init.d/. Ve složce existuje šablona skeleton, kterou použijte pro vytvoření nového démonu:

cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/helloworld
sudo chmod 775 /etc/init.d/helloworld

Skripty by měli začínat tzv. shebang řádkem, pak musí obsahovat hlavičku s povinnými a nepovinnými údaji, a zbytek souboru jsou běžné příkazy pro spuštění služby.

Ukázka init.d skriptu
#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     samba
# Required-Start:  smbd nmbd
# Required-Stop:   smbd nmbd
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description: ensure Samba daemons are started (nmbd and smbd)
### END INIT INFO

...příkazy pro spuštění služby...

Zbytek skriptu je obsluha parametrů „startovače“ service: start, stop, restart, reload, force-reload a status odpovídající bash funkcím do_*() ve skriptu. Např.:

....

do_start()
{
    # Return
    #  0 if daemon has been started
    #  1 if daemon was already running
    #  2 if daemon could not be started
    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
        || return 1
    start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
        $DAEMON_ARGS \
        || return 2
    # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
    # to handle requests from services started subsequently which depend
    # on this one. As a last resort, sleep for some time.
}

...

6.2.2.1. Instalace init.d skriptů pomocí update-rc.d

Přestože vytvoření a mazání init.d skriptů se nezdá těžké, použijte nástroj update-rc.d.

Poznámka

Důvod souvisí s runlevely (úrovně běhu), protože update-rc.d umí především aktualizovat symlinky NNjméno v složkách /etc/rc?.d/. Nástroji jen parametrem určíte ve kterých runlevelech se má služba spouštět. Manipulace v těchto složkách ručně by byla náročná a náchylná na chyby (překlep v názvu, opomenutí symlinku, …).

Ke všem příkazům můžete přidat -n, aby se povel neprovedl, ale jen se vypsalo, co by se provedlo („běh na sucho“).

Nejčastější použití je:

$ update-rc.d <služba> defaults

např.:

$ update-rc.d helloworld defaults

pro vytvoření služby helloworld. Jméno služby musí odpovídat jménu souboru v /etc/init.d/, tj. ze skriptu /etc/init.d/helloworld. Vytvoření znamená ve skutečnosti vytvoření linků v /etc/rc?.d/ složkách. Volba defaults znamená start pro runlevely 2, 3, 4 a 5; a stop pro runlevely 0, 1 a 6.

Smazání smaže všechny linky z /etc/rc?d/ složek. Skript v /etc/init.d/ musí být odstraněn ručně, jinak se vypíše chyba:

$ update-rc.d helloworld remove

Rada

Viz man update-rc.d.

Ovládání služby (spuštění, zastavení, …) provádíme přímo spuštěním skriptu nebo (lépe) spouštečem služeb service.

6.2.3. Runlevel (úroveň běhu)

Tradiční System V podporuje koncept zvaný runlevel, kdy určité služby běží jen v určité úrovni běhu, protože v jiné nejsou třeba. Např. při opravě poškozeného serveru, jinak obsluhujícího mnoho uživatelů, se při spuštění do runlevel 1 nepřihlásí nikdo kromě vás.

Runlevely jsou dnes se systemd zastaralým způsobem, jak spouštět a zastavovat skupiny SysV služeb, ale kvůli zpětné kompatibilitě stále fungují. Pro seskupování služeb v systemd slouží tzv. targets (cíle). Systemd dokáže provozovat více cílů, může být v SystemV aktivní jen jeden runlevel v jeden okamžik. Srovnání runlevelu a targetu v následující tabulce je tedy spíše orientační.

Runlevely v Debian/Ubuntu a jejich odpovídající systemd target
SysV runlevel systemd target význam
0 poweroff.target zastavení
1 rescue.target jednouživatelský mód
2, 3, 4 multi-user.target víceuživatelský režim
5 graphical.target grafický víceuživatelský režim
6 reboot.target reboot

Předchozí a aktuální runlevel oddělený mezerou vám řekne příkaz runlevel. Pokud není předchozí runlevel znám, vypíše se „N“:

$ runlevel
N 2

6.2.3.1. /etc/rc?.d/ složky

Varování

S obsahem těchto složek raději nemanipujte ručně, ale s pomocí nástroje Instalace init.d skriptů pomocí update-rc.d.

V /etc/ se nachází několik složek pojmenovaných rc?.d, kde ? je číslo odpovídající runlevelu.

rc?.d/ složky
$ ls -d /etc/rc?.d/
/etc/rc0.d /etc/rc2.d /etc/rc4.d /etc/rc6.d
/etc/rc1.d /etc/rc3.d /etc/rc5.d /etc/rcS.d

Složka /etc/rcS.d/ je pro skripty spouštěné výhradně při bootování systému. Všechny ostatní jsou číslovány podle runlevelu ve kterém jsou skripty vykonány.

Tyto složky neobsahují skutečné soubory, ale jen symlinky na skripty v /etc/init.d/. To proto, aby bylo možné přidávat a mazat skripty odpovídající služeb do více úrovní současně a bez ovlivnění init.d skriptů samotných.

Odkazy mají prefix K pro skript při ukončení a S při vstupu do runlevelu. Po K/S následuje číslo a jméno. Číslo určuje pořadí provedení. Je-li stejného čísla více souborů, seřadí se abecedně a proto jméno nemá jen popisný charakter.

Ukázka obsahu složky /etc/rc4.d/
$ ls -l /etc/rc6.d/
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 17 bře 22 2015 K09apache2 -> ../init.d/apache2
lrwxrwxrwx 1 root root 29 úno 23 2015 K10unattended-upgrades -> ../init.d/unattended-upgrades
lrwxrwxrwx 1 root root 20 úno 23 2015 K20kerneloops -> ../init.d/kerneloops
lrwxrwxrwx 1 root root 15 úno 23 2015 K20rsync -> ../init.d/rsync
lrwxrwxrwx 1 root root 27 úno 23 2015 K20speech-dispatcher -> ../init.d/speech-dispatcher
lrwxrwxrwx 1 root root 15 úno 23 2015 K21mysql -> ../init.d/mysql
lrwxrwxrwx 1 root root 31 úno 24 2015 K65vboxautostart-service -> ../init.d/vboxautostart-service
lrwxrwxrwx 1 root root 33 úno 24 2015 K65vboxballoonctrl-service -> ../init.d/vboxballoonctrl-service
lrwxrwxrwx 1 root root 25 úno 24 2015 K65vboxweb-service -> ../init.d/vboxweb-service
lrwxrwxrwx 1 root root 17 úno 24 2015 K80vboxdrv -> ../init.d/vboxdrv
-rw-r--r-- 1 root root 351 bře 13 2014 README
lrwxrwxrwx 1 root root 18 úno 23 2015 S20sendsigs -> ../init.d/sendsigs
lrwxrwxrwx 1 root root 17 úno 23 2015 S30urandom -> ../init.d/urandom
lrwxrwxrwx 1 root root 22 úno 23 2015 S31umountnfs.sh -> ../init.d/umountnfs.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 18 úno 23 2015 S40umountfs -> ../init.d/umountfs
lrwxrwxrwx 1 root root 20 úno 23 2015 S60umountroot -> ../init.d/umountroot
lrwxrwxrwx 1 root root 16 úno 23 2015 S90reboot -> ../init.d/reboot

6.2.4. Systemd

Poznámka

Systemd je rozsáhlý software, který řeší daleko více úkolů, než pouze provoz služeb. Zahrnuje např. správu mount pointů, uživatelských sessions (sezení), logování a několik dalších. Popis věškeré jeho funkcionality by vydal na samostnou příručku a školení. V této knize se zaměříme na to nejpotřebnější z pohledu správce - správu služeb.

Poznámka

Systemd má vlastní bohatou terminologii jako target, unit ap. Možný český překlad uvedeme v závorce při prvním výskytu. Nadále však budeme používat počeštěné anglické názvy jako „několik targetů“ místo kompletně českého překladu „několik cílů“, který by byl podle našeho názoru více zmatením, než přínosem.

Hlavním programem pro komunikaci se systemd se jmenuje systemctl. Systemd dokáže ovládat více druhů tzv. units (jednotek) podle typu spravovaného zdroje. Konfigurace unitů je v textových souborech, které mají syntaxi velmi podobou INI souborům. Přípona souboru určuje typ unitu. Např. cups.service je konfigurací služby CUPS nebo graphical.target targetu „graphical“. Protože nejčastější jsou servisy, tak pokud příponu neuvedete systemd doplní .service.

Šetřete prsty - alias pro sudo systemctl

Program systemctl skoro ve všech případech ho musíme zavolat jako root (se sudo). Vypisování tak často používateného programu s celkem dlouhým názvem je skvělým kandidátem na alias.

Do vašeho ~/.bash_aliases (soubor případně vytvořte) přidejte alias např. pojmenovaný sc:

$ echo alias sc='sudo systemctl' >> ~/.bash_aliases

ukončete současný terminál, spusťe nový a místo např. sudo systemctl list-units můžete psát jen sc list-units.

Nevýhoda je, že tím přicházíte o poměrně propracovaný Tab auto-completion.

6.2.4.1. Units (jednotky)

Units jsou pro systemd obecné jednotky mezi kterými je možné určovat vzájemné závislosti. Existuje 12 druhů unitů podle spravovaného zdroje. Mezi nejdůležitější však patří:

 • service units - startují a kontolují démony - pro nás nejdůležitější druh unitu
 • socket units - zapouzdřují lokální IPC nebo síťové sokety
 • target units - seskupení více units
 • device units - vystavují zařízení jádra
 • mount units - kontrolují přípojné body

Unit mohou mohou nacházet v těchto 5 základních stavech:

 • activating (v průběhu aktivace) a active (již aktivované)
 • deactivating (v průběhu inactivace) a inactive (již inaktivované)
 • failed (nepodařilo se aktivovat)

Unit určitého typu mohou mít vlastní „podstavy“.

6.2.4.2. Spouštění, zastavení a restart služeb

K ovládání všech typů unit slouží program systemctl, který jako povinný parametr potřebuje prováděnou operaci, jednotku. Pokud není uvedena přípona přepokládá se .service. Obecná syntaxe je tedy:

sudo systemctl <operace> <unit>[.service]

Pro základní ovládání služeb používáme operace

 • start pro spouštění unit
 • stop pro zastavení unit
 • restart pro restart unit

Např. zastavení služby CUPS zařídíme pomocí:

sudo systemctl stop cups

Některé unit mohou podporovat tzv. reload neboli načtení konfigurace bez výpadku služby. Užitečná operace je reload-or-restart, která zkusí reload a pokud není unitou podporovanán udělá restart.

sudo systemctl reload-or-restart cups

6.2.4.3. Povolení a zakázání služeb

Operace start, stop a další výše popsané znamenají „proveď teď“. Aby se unit spustil automaticky při startu ho musíme povolit pomocí operace enable:

sudo systemctl enable <nazev_sluzby>

Povolení znamená vytvoření symlinku výchozí konfigurace služby (obvykle ve složce /lib/systemd/system/) do místa, kde systemd očekává units aktivované při bootování (obvykle ve složce /etc/systemd/system/<nejaky_target>.target.wants). Více o Targets (cíle) za okamžik.

Opačná operace disable:

sudo systemctl disable <nazev_sluzby>

odstraní symlinky vytvořené při povolení služby.

Důležité

Povolení/zakázání neznamená spouštění/zastavení služby v aktuální session. Chcete-li službu povolit i spustit musíte použít dva příkazy - enable následované start.

6.2.4.4. Konfigurace služeb

Systemd hledá jednotky na dvou hlavních místech. Konfigurace tak, jak vypadají ve výchozím stavu, byste našli ve složce /lib/systemd/system/. Např. cups.service soubor služby CUPS zajišťující tisk má systémovou definici zde:

$ ll $(find /lib/systemd/system -name cups.service)
-rw-r--r-- 1 root root 175 úno 16 21:46 /lib/systemd/system/cups.service

Definice CUPS služby určená k přizpůsobení správcem je ve složce /etc/systemd/system/. Tam najdete kopii cups.service a symlink na originál v /lib/systemd/system/ ze složky cíle printer.target.wants/:

$ ll $(find /etc/systemd/system -name cups.service)
-rw-r--r-- 1 root root 175 úno 16 21:46 /etc/systemd/system/cups.service
lrwxrwxrwx 1 root root 32 bře 5 18:13 /etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service -> /lib/systemd/system/cups.service

6.2.4.5. Stav služby

Detailní informaci o stavu služby poskytne operace status. Z výstupu zjistíme kromě stavu cgroups hierarchii a užitečné je i několik prvních řádků z logu:

$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Čt 2017-03-02 13:58:48 CET; 3 days ago
  Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 11667 (dockerd)
  Tasks: 56
Memory: 889.2M
  CPU: 10min 14.811s
CGroup: /system.slice/docker.service
    ├─11667 /usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:4243
    ├─11674 docker-containerd -l unix:///var/run/docker/libcontainerd/docker-containerd.sock --metrics-interval=0 --start-
    ├─14172 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 32769 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
    └─14177 docker-containerd-shim e71dee1a12ebf7579765d53b1d15376c4a5f186c5644d60a768e5167b7bbbf6f /var/run/docker/libcon

Mar 04 08:32:59 jell-nb dockerd[11667]: time="2017-03-04T08:32:59.872897132+01:00" level=info msg="IPv6 enabled; Adding default I
Mar 04 18:00:44 jell-nb systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
Mar 04 18:03:40 jell-nb systemd[1]: Reloading Docker Application Container Engine.
Mar 04 18:03:40 jell-nb dockerd[11667]: time="2017-03-05T18:03:40.911321154+01:00" level=info msg="Got signal to reload configura
Mar 04 18:03:40 jell-nb dockerd[11667]: time="2017-03-05T18:03:40.911382634+01:00" level=error msg="open /etc/docker/daemon.json:
Mar 04 18:03:40 jell-nb systemd[1]: Reloaded Docker Application Container Engine.
Mar 04 18:04:03 jell-nb systemd[1]: Reloading Docker Application Container Engine.
Mar 04 18:04:03 jell-nb dockerd[11667]: time="2017-03-05T18:04:03.078121402+01:00" level=info msg="Got signal to reload configura
Mar 04 18:04:03 jell-nb dockerd[11667]: time="2017-03-05T18:04:03.078275229+01:00" level=error msg="open /etc/docker/daemon.json:
Mar 04 18:04:03 jell-nb systemd[1]: Reloaded Docker Application Container Engine.

Postačí-li odpověď, zda je služba aktivní použijte:

$ sudo systemctl is-active docker
active

nebo, zda je povolená:

$ sudo systemctl is-enabled docker
enabled

6.2.4.6. Výpis aktivních nebo všech units

Ve výpisu všech aktivních jednotek v systemd operací list-units si všimnete růzdných typů unit, které poznáte podle přípony (zkráceno):

sudo systemctl list-unit

Výpis aktivních jednotek je výchozí operací, takže stejný výstup nám dá i jen systemctl (zkráceno):

$ sudo systemctl
UNIT                        LOAD  ACTIVE SUB    DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount          loaded active waiting  Arbitrary Executable File Formats File System Autom
sys-devices-pci0000:00-0000:00:02.0-drm-card0-card0\x2deDP\x2d1-intel_backlight.device loaded active plugged  /sys/devices/pci
sys-devices-pci0000:00-0000:00:14.0-usb1-1\x2d6-1\x2d6:1.0-bluetooth-hci0.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0000:0
....
snap-core-1264.mount                loaded active mounted  Mount unit for core
snap-core-1287.mount                loaded active mounted  Mount unit for core
snap-core-1337.mount                loaded active mounted  Mount unit for core
snap-keepassx\x2delopio-1.mount           loaded active mounted  Mount unit for keepassx-elopio
...
init.scope                     loaded active running  System and Service Manager
session-c2.scope                  loaded active running  Session c2 of user jell
accounts-daemon.service               loaded active running  Accounts Service
acpid.service                    loaded active running  ACPI event daemon
alsa-restore.service                loaded active exited  Save/Restore Sound Card State
apparmor.service                  loaded active exited  LSB: AppArmor initialization
apport.service                   loaded active exited  LSB: automatic crash report generation
avahi-daemon.service                loaded active running  Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service                  loaded active running  Bluetooth service
...
LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

231 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Jednotlivé sloupce mají tento význam:

 • UNIT - název systemd unity
 • LOAD - stav načtení unity
 • ACTIVE - je unit aktivní?
 • SUB - podstav (substate) unitu. Každá unita může mít své vlastní podstavy
 • DESCRIPTION - popis účelu unity

Vypisované unity můžeme omezit na určitý typ pomocí --type, např.:

sudo systemctl list-units --type=service

Výše použité list-units vypisuje jen na units, které se systemd pokusil načíst. Pro zobrazení všech unitů, které systemd zná slouží list-unit-files:

$ sudo systemctl list-unit-files
UNIT FILE                 STATE
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount     static
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount       static
snap-core-1264.mount            enabled
snap-core-1287.mount            enabled
snap-tpad-17.mount             enabled
sys-fs-fuse-connections.mount       static
alsa-utils.service             masked
anacron-resume.service           enabled
anacron.service              enabled
apport-forward@.service          static
apt-daily.service             static
autovt@.service              enabled
avahi-daemon.service            enabled
...

Sloupec STATE může nabývat těchto hodnot:

 • enabled - unit je možné používat (neznamená, že je aktivní)
 • disabled - unit je zakázaná
 • static - unit nemůže být samostatně použita, ale jen jako např. závilost jiné unit
 • masked - unit je zamaskovaná a neschopná startu

6.2.4.7. Maskování služeb

Ve výstupu list-unit-files jste si mohli povšímnout stavu masked. Službu (nebo obecně unit), který označíte jako maskovaný je nemožné automaticky i manuálně spustit. Systemd toho dosáhne opět pomocí symlinků, kdy unit nacílí na /dev/null.

Řekne nám to systemctl, když službu zamaskujeme operací mask:

$ sudo systemctl mask cups
Created symlink from /etc/systemd/system/cups.service to /dev/null.

Pokus o start se nám pak nepovede:

$ sudo systemctl start cups
Failed to start cups.service: Unit cups.service is masked.

Dokud ji neodmaskujeme s unmask:

$ sudo systemctl unmask cups
Removed symlink /etc/systemd/system/cups.service.

6.2.4.8. Vytváření služeb

V následujícím cvičení vytvoříme minimální, ale plně funkční službu, která bude do souboru zapisovat aktuální datum.

Začneme napsáním skriptu, který zjistí aktuální datum a zapíše ho do souboru. Skript můžete napsat v jakémkoli oblíbeném jazyce - např. v Bashi nebo Pythonu. My zvolíme Bash. Někde na disku, např. ve vaší domovské složce, vytvořte spustitelný soubor today.sh:

$ touch /home/joe/today.sh
$ chmod +x /home/joe/today.sh

a pomocí editoru (např. nano) vložte do souboru tento obsah:

#!/bin/bash
while true; do sleep 15; date -I > /tmp/today.txt; done

Vytvořte minimální definici služby ve složce /etc/systemd/system/:

sudo nano /etc/systemd/system/today.service

s tímto obsahem:

[Unit]
Description=Today date service

[Service]
ExecStart=/home/joe/today.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Příkaz ExecStart je příkaz, který se spustí při aktivaci služby.

Poznámka

Kromě odkazu na náš soubor skriptu by se takto jednoduchý skript nechal zapsat přímo v .service souboru:

...
[Service]
ExecStart=/bin/bash -c "while true; do sleep 15; date -I > today.txt; done"
...

Druhá klíčová věc v definici služby je WantedBy určující v jakém targetu očekáváme spuštění této služby.

Každopádně zbývá již jen povolení služby neboli vytvoření odpovídajích symlinků:

$ sudo systemctl enable today.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/today.service to /etc/systemd/system/today.service.

A nyní už jen restart do určeného targetu nebo spuštění můžeme provést okamžitě:

sudo systemctl start today

Případně si ověřit, že jsme neprovedli někde chybu:

$ sudo systemctl status today
● today.service - Today date
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/today.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2017-03-05 22:34:41 CET; 31s ago
 Main PID: 8409 (today.sh)
  Tasks: 2
  Memory: 616.0K
   CPU: 2ms
  CGroup: /system.slice/today.service
      └─829 python3 /bin/bash /home/joe/today.sh
      └─837 sleep 15

Mar 05 22:34:41 vbox-joe systemd[1]: Started Today date service.

$ cat /tmp/today.txt
2017-03-05

6.2.4.9. Targets (cíle)

Targety jsou obdobou runlevelů v System V. Slouží hlavně pro seskupení ostatních druhů unitů. Konfigurační soubory mají příponu .target. Seskupením jiných unitů do targetu nastavujeme stav celého systému. Aktivace určitého targetu znamená aktivaci všech unitů v targetu.

Definice targetů

Např. target multi-user.target odpovídající zhruba runlevelům 2, 3 a 4 je definován takto:

$ sudo systemctl cat multi-user.target
# /lib/systemd/system/multi-user.target
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.

[Unit]
Description=Multi-User System
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=basic.target
Conflicts=rescue.service rescue.target
After=basic.target rescue.service rescue.target
AllowIsolate=yes

Většinou nám více poví operace list-dependencies, která sestaví strom závislostí jakékoli jednotky. Použito pro náš multi-user.target zjistíme (zkráceno):

$ sudo systemctl list-dependencies multi-user.target
multi-user.target
● ├─anacron.service
● ├─apport.service
● ├─avahi-daemon.service
● ├─cgroupfs-mount.service
● ├─cron.service
● ├─cups-browsed.service
● ├─cups.path
● ├─dbus.service
● ├─dns-clean.service
● ├─docker.service
● ├─flexibee.service
● ├─glances.service
● ├─grub-common.service
● ├─hddtemp.service
...

Výchozí target

Výchozí target můžeme zjistit pomocí systemctl get-default. Na desktopové stanici to bude nejspíš graphical.target:

$ sudo systemctl get-default
graphical.target

Změnit výchozí target můžete pomocí systemctl set-default:

sudo systemctl set-default multi-user.target

Dostupné a aktivní targety

Všechny dostupné targety zjistíte známým příkazem systemctl list-unit-files --type=target. Na rozdíl od runlevelů může být targetů aktivních v jeden moment více - důkaz nám poskytne:

$ sudo systemctl list-units --type=target
UNIT          LOAD  ACTIVE SUB  DESCRIPTION
basic.target      loaded active active Basic System
bluetooth.target    loaded active active Bluetooth
cryptsetup.target   loaded active active Encrypted Volumes
getty.target      loaded active active Login Prompts
graphical.target    loaded active active Graphical Interface
local-fs-pre.target  loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target    loaded active active Local File Systems
multi-user.target   loaded active active Multi-User System
network-online.target loaded active active Network is Online
network-pre.target   loaded active active Network (Pre)
network.target     loaded active active Network
nss-user-lookup.target loaded active active User and Group Name Lookups
paths.target      loaded active active Paths
remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
remote-fs.target    loaded active active Remote File Systems
slices.target     loaded active active Slices
sockets.target     loaded active active Sockets
sound.target      loaded active active Sound Card
swap.target      loaded active active Swap
sysinit.target     loaded active active System Initialization
time-sync.target    loaded active active System Time Synchronized
timers.target     loaded active active Timers

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Izolování targetů

Občas se může hodit spustit jen unity v targetu a zastavit všechny ostatní z dalších targetů. K tomu slouží operace isolate. Je to dost podobné změně runlevelů v System V.

Např. přepnutí na rescue.target a vypnutí všech units, které nepatří do tohoto targetu napíšte jako:

sudo systemctl isolate rescue.targets

Systemd má pro izolaci několik čas urychlujících zkratek. Např.

 • místo systemctl isolate rescue.target můžete psát jen systemctl rescue
 • místo systemctl isolate default můžete psát jen systemctl default

Další zkratky jsou pro zastavení systému:

sudo systemctl halt

Vypnutí systému:

sudo systemctl poweroff

Restart systému:

sudo systemctl reboot

Tyto zkratky jsou vhodnější, než pouhá izolace na určený target a dovedou informovat přihlášené uživatele, že se bude stroj např. restartovat.

Pro ještě větší komfort původně samostatné programy pro ukončení a restart PC halt, poweroff a reboot volají ve skutečnosti tyto příkazy systemd.

6.3. Plánování úloh

Chcete-li pozdržet spuštění procesu, použijte sleep. Chcete-li ho odložit, pak at. Chcete-li ho naplánovat na za týden, 2x měsíčně atd., využijte cron.

6.3.1. sleep

Sleep je velmi jednoduchý - prostě nic nedělá zadaný počet sekund. Hodí se to hlavně do skriptů, kdy sleep „pozastaví“ jeho provádění. Nebo si chcete nechat něco připomenout za 10 minut:

(sleep 10m; echo 'Miluju Linux!')&

Číslo bez označení nebo číslo s příponou „s“ znamená počet sekund (např. 30s). Dále je možné použít „m“ pro minuty, „h“ pro hodiny, „d“ pro dny.

6.3.2. at

S at naplánujete spuštění v určitý čas nebo za určitý interval. Definice „kdy“ je velmi lidská, např.:

$ at now + 2 hours
$ at tomorrow + 4 days
$ at 10:39

Na to se objeví prostředí podobné promptu, kde můžete zadat jakékoli příkazy ke spuštění v daný čas. Sekvenci příkazů ukončíte znakem EOF neboli stiskem Ctrl+D.

Výpis čekajících úloh ve frontě zjistíte pomocí atq.

Z výpisu uvidíte také ID úlohy, které můžete použít k odstranění pomocí atrm <ID>.

6.3.3. Cron

Pro pravidelné provádění úloh poslouží Cron. Z konfiguračních souborů zvaných crontab zjistí kdy a jaké příkazy spustit.

Tip

Uživatelé GUI můžou zkusit grafický nástroj pro správu cronů http://gnome-schedule.sourceforge.net/ (sudo apt-get install gnome-schedule).

6.3.3.1. crontab

Crontab je jednoduchý textový soubor se seznamem příkazů a výrazem určující „kdy“ příkaz provést.

Editace

Soubor srontab byste nikdy neměli editovat na přímo, ale prostřednictvím crontab -e, který otevře váš textový editor a po uložení a opuštění editoru zkontroluje případné chyby.

Vyvolání crontab -e otevře váš uživatelský crontab. Pro editaci roota použijte sudo crontab -e.

Tip

Náš „oblíbený“ editor určíte do proměnné prostředí EDITOR. Např. má-li to být nano, pak export EDITOR=nano.

Zobrazení a vymazání

Podobně pro zobrazení můžete použít crontab -l, resp. pro odstranění crontab -r.

Povolení/omezení uživatelů cronu

V Ubuntu a Debianu standardně můžou všichni uživatelé použít cron. Můžete ale určit uživatele, kteří smí/nesmí používat crontab editací souborů /etc/cron.allow a cron.deny. Tyto soubory dokonce v Ubuntu ani standardně neexistují. Prostudujte dokumentaci, protože toto řešení má řadu „ale“.

Viz také man 1 crontab.

6.3.3.2. cron výrazy

Poznámka

Cron výrazy je důležité alespoň zběžně ovládat. Používají se i v řadě knihoven programovacích jazyků. V podstatě je cron výraz de facto standard pro zápis časového plánu.

Na první pohled je syntaxe crontabů zcela nepochopitelná:

5 * * * * curl http://virtage.com

Každý řádek je rozdělen na plán a příkaz(y) k provedení Bashem. Výstup příkazů se standardně posílá na mail uživatele daného crontabu, ale často bývá přesměrován do log souboru.

Plán obsahuje povinných 5 elementů, kdy každá hodnota postupně odpovídá

 • minutě (0-59)
 • hodině (0-23)
 • dne měsíce (1-31)
 • měsíci (1-12)
 • dni týdne jako číslo (0-6, kde 0 je neděle) nebo zkratka anglického názvu (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN)

Poznámka

Pro jistotu uvádíme, že první minuta nového dne je 0:00 a poslední je 23:59. Podobně první minuta nové hodiny je 0 a poslední 59.

Na místě elementu můžete taky použít

 • hvězdičku (*) pokud chcete vyjádřit každou minutu, hodinu, atd.
 • čárku (,) pro seznam hodnot
 • operátor dělení (/) pro každou n. hodnotu
 • operátor rozsah (-) pro rozpětí hodnot
Příklady cron výrazů
Výraz Popis
* * * * * každou minutu
15 * * * * každých 15. minut každé hodiny
0 9 * * 1 každé pondělí v devět hodin
0 8,12,17,22 * * 6,0 každou sobotu a neděli v 8, 12, 17 a 22 hodin
*/15 * * * * každých 15 minut
*/5 * * * 1-5 každých 5 minut od pondělí do pátku (1-5)

Kromě těchto výrazů můžete použít i tzv. „@zkratky“ pro časté plány.

@Zkratky cron výrazů
@Zkratka Popis
@reboot po startu PC
@yearly nebo @annualy ročně (jako 0 0 1 1 *)
@monthly měsíčně (jako 0 0 1 * *)
@weekly týdně (jako 0 0 * * 0)
@daily nebo @midnight denně (jako 0 0 * * *)
@hourly každou hodinu (jako 0 * * * *)

Tip

Na internetu najdete spoustu testerů a rozepisovačů cron výrazů. Např. http://cron.schlitt.info nebo http://www.cronchecker.net.

Tip

Viz také man 5 crontab.

6.3.3.3. System-wide a uživatelské crontaby

Každý uživatel má vlastní crontab. Cron démon provede crontab uživatele bez ohledu na to, jestli je zrovna přihlášen. System-wide crontab(y) jsou editovatelné jen rootem obsahující úkoly jako rotování logů, zálohování ap.).

Crontaby uživatelů leží ve /var/spool/cron/crontabs/. Systémové crontaby jsou na několika místech.

Upozornění

Hlavní soubor /etc/crontab byste nikdy neměli editovat, ale umístit crontaby do centrální system-wide složky /etc/cron.d/.

Syntaxe systémových crontabů je téměř stejná jako u uživatelských. Uživatelské crontaby se provádí pod daným uživatelem. Pro systémové musíte uživatele určit (nejčastěji to bývá root).

Podoba záznamu systémového crontabu navíc proto obsahuje username uživatele:

<výraz> <uživatel> <příkaz>

např.:

@daily root apt-get autoremove

6.3.3.4. Anacron a Debian/Ubuntu vylepšení

Anacron je modernější implementací tradičního Cronu zvaného Vixie podle svého autora. Jedno vylepšení je hlavně pro uživatele, kteří nemají počítač stále zapnutý - anacon umí spustit úlohy, které měli provést, když byl počítač vypnutý.

Debian/Ubuntu nabízí také rozšíření Vixie Cronu pro system-wide úkoly prováděné každou hodinu, den, týden a měsíc. Stačí umístit skript (nebo odkaz) do příslušné složky v daný čas provedou:

 • /etc/cron.hourly/
 • /etc/cron.daily/
 • /etc/cron.weekly/
 • /etc/cron.monthly/