4. Uživatelé a skupiny

4.1. Superuživatel root

Neomezenou mocí vládne superuživatel s uživatelským jménem root. Je to obdoba účtu „admin“, „Administrator“ nebo „su“ v jiných OS a softwarech.

Upozornění

Možná by vás napadlo v rámci zvýšení bezpečnosti nebo „přizpůsobení“ přejmenovat účet root na „admin“ nebo vytvořit nového superuživatele. To je sice technicky proveditelné, ale rozhodně vám to nedoporučujeme. Vytvoříte spíše nové zranitelnosti a kromě toho vás bude proklínat každý, kdo po vás bude muset server spravovat.

Root smí provádět provádět jakoukoli operaci s jakýmkoli souborem nebo procesem kromě nesmyslných operací, jako třeba spuštění souboru bez spustitelného bitu.

Důležité

Chtěli bychom vyzdvihnout slova jakoukoli a jakýkoli. Root v Linuxu je skutečně neomezený. Ne jako ve Windows, kdy jste sice administrátor, ale přesto nemůžete úplně svobodně některé operace se systémem provádět a musíte využívat různé triky přes Shift, runas ap.

Ovšem i přes svoji privilegovanost je to pořád účet jako každý jiný a mohli byste se chtít na něj přihlásit a pracovat. Z důvodu naprosté neomezenosti tohoto účtu je to však nerozumné. Představte si, že se překlepnete a protože jste root, smažete důležité soubory nebo znefunkčníte systém. Některé distribuce jako Ubuntu vám to dokonce vůbec neumožní.

4.1.1. su – změna identity

Ve všech systémech kromě Ubuntu je výše uvedený problém vyřešen programem su. Když ho spustíme bez parametrů

$ su

vyzve nás k zadání hesla roota a spustí shell (příkazovou řádku) s oprávněními roota.

Upozornění

V Debianu se na účet roota přepnout můžete, ale i tak to nedoporučujeme.

Můžeme přepínat i na jiné identity, než roota.

$ su <uživatel>

a zadáte heslo tohoto uživatele. Nebo se můžeme přepnout nejprve na roota su a pak na konkrétního uživatele su <uživatel> a nebudeme muset zadávat jeho heslo (root se může přepnout i bez zadávání hesla daného uživatele).

4.1.2. sudo – vylepšený su v Ubuntu

Jak jsme si řekli, v Ubuntu se na roota nepřihlásíte (alespoň ve výchozím stavu). To ale neznamená, že Ubuntu roota nemá. Jak tedy v Ubuntu provést úkoly vyžadující superuživatele?

Ubuntu uživatel root sice existuje, ale nemá žádné platné heslo. Tedy se na něj nikdy nemůžeme přihlásit či přepnout. Namísto „přepínání“ se na roota (nebo na jiný účet) si jen „vypůjčíme“ oprávnění tohoto účtu. Sudo je velmi bohatě konfigurovatelné v souboru /etc/sudoers, kde najdete

 • seznam uživatelů, kteří smí sudo používat
 • jaké programy smí spouštět (dokonce i jaké parametry těmto programům mohou zadat)
 • na jakých hostitelích smí tyto programy provádět
 • pod jakým účtem se mají tyto příkazy provádět (nejčastěji root)

Upozornění

Příkaz sudo nás žádá o naše vlastní heslo, nikoli roota (resp. uživatele pod kterým se má program provést).

Výhody řešení přes sudo:

 • existuje log, kdo, kdy a jaký příkaz spustil
 • rootovské úkoly můžou provádět i uživatelé bez root oprávnění
 • root oprávnění můžete uživateli odebrat bez změny root hesla
 • skutečné heslo roota zná jen jeden či dva „vyvolení“

4.1.2.1. sudo -i

Tímto parametrem otevřeme root konzoli, abysme nemuseli stále opakovat před každým příkazem „sudo“. Nevýhodou však je, že příkazy zadané v rámci nové konzole nejsou zalogovány.

4.1.2.2. gksudo

Sudo se hodí pro spuštění s jinými oprávněními pouze pro textové (CLI) programy. Když chcete spustit jako root (nebo jiný uživatel) grafickou aplikaci (GUI), je vhodné použít variantu gksudo:

$ gksudo <program>

Nebo bez parametru gksudo můžete příkaz i identitu vybrat graficky.

Program gksudo bez parametrů

Gksudo standardní součástí Ubuntu od verze 13.04. Doinstalovat gksudo můžeme příkazem:

$ sudo apt-get install gksu

Poznámka

Jestli náhodou používáte Kubuntu, tedy Ubuntu s KDE místo Gnome/Unity, pak se příkaz jmenuje kdesu.

4.1.2.3. Protokol /var/log/auth.log

V tomto souboru najdeme zmíněnou historii příkazů provedených prostřednictvím sudo/gksudo.

Zobrazit např. posledních 10 záznamů můžeme pomocí:

$ tail /var/log/auth.log

Více o tail.

4.1.2.4. Nevýhody sudo

Nevýhoda sudo přístupu je, že prolomení bezpečnosti „běžného“ účtu s oprávněním provádět sudo může mít stejný dopad jako prolomení účtu samotného roota. Dělat se s ním nedá nic kromě navádění uživatelů sudo k ochraně účtu stejně jako by se jednalo o účet superuživatele.

Druhou nevýhodou může být obtížné přesměrování výstupu výstupu „sudovaného“ programu pomocí operátorů např. >, >>, |. Např. když zkusíte vymazat error.log pomocí „černé díry“ /dev/null:

$ sudo cat /dev/null > /var/log/apache2/error.log

narazíme na Permission denied. Ale jak to, když se má příkaz provádět s právy roota?! Důvod je v tom, že se jen část před operátor > provede jako root. Přesměrování totiž spustí nový subshell, který již není „sudován“. Celý příkaz musíme proto přepsat, aby se spustil naráz:

$ sudo sh -c 'cat /dev/null > /var/log/apache2/error.log'

4.1.2.5. Přidání do sudoers

Pro přidání mezi „sudoery“ stačí uživatele přidat do skupiny sudo:

$ sudo adduser <uživatel> sudo

Protože je členství ve skupině zjišťováno jen při přihlašování, musí se uživatel odhlásit a přihlásit znovu, aby se oprávnění projevilo.

Tento postup místo přímé editace souboru /etc/sudoers funguje díky tomu, že je v tomto souboru již nastaveno, že všichni uživatelé skupiny sudo mohou provádět jakýkoli příkaz a na jakémkoli počítači.

Maximální povolení pro skupinu sudo v /etc/sudoers
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL

Pro jakoukoli jinou konfiguraci, než jen pouhé přidání mezi sudoery, je třeba editovat soubor /etc/sudoers. Nikdy to ale nedělejte na přímo otevřením v editoru, ale pomocí programu visudo. Ten otevře konfigurační soubor v textovém editoru a zabezpečí, že jste jediný, kdo ho bude v daný moment upravovat, a zejm. při ukončení editoru zkontroluje správnost syntaxe.

4.2. Uživatelé

Ihned po dokončení instalace existují v systému dva účty „pro lidi“ a dokonce až několik desítek účtů pro démony (služby běžící na pozadí) (v závilosti na vybraném software během instalace).

Sami jistě správně odhadnete, že prvním lidským účtem je root (se kterým nemůžeme běžně pracovat) a váš vlastní účet pro běžnou práci vytvořený během instalace.

Na další účty sloužící démonům se nelze přihlásit. Mají velmi omezená práva specifická pro jakého démona mají sloužit. V Linuxu běžně každý démon běží pod přísně vyhrazeným a omezeným účtem.

Důležité

Pamatujte, že téměř jakékoli změny uživatele, skupiny, členství ve skupinách a z nich vyplývajících oprávnění se projeví až při opětovném přihlášení.

4.2.1. Soubory /etc/passwd a /etc/shadow

Soubor /etc/passwd je klíčovým konfiguračním souborem pro správu uživatelů. Obsahem je seznam uživatelů systému:

 • uživatelské jméno (username),
 • heslo,
 • user ID (UID) číslo,
 • group ID (GID) číslo skupiny uživatele,
 • dodatečné údaje (občanské jméno, číslo kanceláře, ap.),
 • přihlašovací shell

Tip

UID 0 je rezervování pro roota. UID 1-999 by měly být vyhrazeny pro démony. Teprve od UID 1000 by se mělo jedna o „lidské“ účty.

Jednotlivé záznamy na řádcích jsou oddělené dvojtečkou.

Ukázka /etc/passwd (zkráceno)
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
...
joe:x:1000:1000:Joe Smith,,,:/home/joe:/bin/bash
lisa:x:1001:1001:Lisa Simpson,,,:/home/lisa:/bin/bash

Možná jste zvedli obočí při informaci, že se v tomto souboru nachází heslo. To je a není pravda. V dřevních dobách Unixu, zde opravdu bylo heslo v čitelné podobě, ale později začalo být ukládáno zašifrovaně.

Stínová hesla

V naší ukázce mají všichni uživatelé v poli hesla „x“, což znamená, že jsou používána tzv. stínová hesla (shadow passwords), kdy je heslo uloženo v odděleném souboru /etc/shadow [1].

Na rozdíl od /etc/passwd není tento soubor veřejně dostupný:

$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow
-rw-r--r-- 1 root root  1989 dub 14 19:53 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 1325 dub 14 19:53 /etc/shadow
Ukázka /etc/shadow (zkráceno)
root:!:16106:0:99999:7:::
daemon:*:15994:0:99999:7:::
bin:*:15994:0:99999:7:::
sys:*:15994:0:99999:7:::
sync:*:15994:0:99999:7:::
games:*:15994:0:99999:7:::
man:*:15994:0:99999:7:::
lp:*:15994:0:99999:7:::
mail:*:15994:0:99999:7:::
news:*:15994:0:99999:7:::
...
joe:$6$xhD/uG2q2dcqDG5M$2J3kIis1IU9PXaFI7WRhBBKRfEgFc2ERP.kv3LEOsTzzx/NK9ANAjn5wpIT93PG5.uCxcQ90bvgmUKz1b6bL61:16106:0:99999:7:::
lisa:$6$ZR/Ld5EzJMaEpP8LA$h8FWBii.Zz/ZRWnwncWg.BsvxpPZS0Z2fQj7DS9LAW0QyuN8TCYlFSTXg9dDFwjFlCu7EPwDg2RlAjzerk.Qv/:16106:0:99999:7:::

Heslo uživatele je zde uloženo jako hash (otisk, digest), tedy z hash řetězce nelze nijak odvodit jaké bylo původní heslo. Hash je znovu vypočten při přihlašování a porovnán s hodnotou v /etc/shadow.

Poznámka

Konkrétní hešovací algoritmus se liší. Tradiční DES a MD5 postupně nahrazuje např. bezpečnější SHA-512, které používá i Ubuntu.

Pokud zde není hash, ale ! nebo *, pak je znemožněno se tímto účtem přihlásit. Vykřičník před hashem znamená zamčený účet (taktéž se není možné přihlásit).

Je-li zde prázdný řetězec, považuje se to za prázdné heslo (bez heslo), ale ne všechny aplikace jsou na variantu prázdného hesla připraveny.

Další pole souboru /etc/shadow jsou (rovněž oddělené dvojtečkou):

 • datum poslední změny hesla
 • minimální počet dní mezi změnami hesla
 • maximální počet dní mezi změnami hesla
 • počet dní předem varování, že si musíme heslo změnit
 • počet dní po vypršení hesla, po kterých bude účet zablokován
 • datum vypršení hesla
 • poslední pole je rezervováno pro budoucí využití

Datumy se uvádějí jako počet dní od 1. ledna 1970.

4.2.2. Vytvoření uživatele – adduser

Na základě předchozích znalostí bysme uměli umět založit uživatele manuálně, ale jistější a pohodlnější způsob je použít adduser <uživatel>, postupně odpovědět na otázky programu a nakonec potvrdit správnost Y (Yes):

$ sudo adduser lisa
Adding user `lisa' ...
Adding new group `lisa' (1002) ...
Adding new user `lisa' (1002) with group `lisa' ...
Creating home directory `/home/lisa' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
Changing the user information for lisa
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

Důležité

V jiných systémech stejnou práci obstarává useradd. I když tento skript také existuje v Ubuntu/Debian, preferujeme vždy adduser.

4.2.3. Přejmenování uživatele

Když dojde k nutnosti přejmenovat uživatele (např. z důvodu svatby) použijeme jednu z mnoha funkcí programu usermod:

$ sudo usermod -l <nový-username> <současný-username>

Pozor na to, že domovská složka zůstane stále stejná. Musíme ji přejmenovat ručně a upravit v /etc/passwd.

4.2.4. Zjištění identity uživatele – id, whoami

Aktuálního uživatele a jeho skupiny ve kterých je členem zjistíte pomocí id.

Pouze jméno aktuálního uživatele zjistíte pomocí whoami.

4.2.5. Vymazání uživatele – deluser

Smazání je opět možné provést ručně, ale rychlejším způsobem je využít deluser <uživatel>:

$ sudo deluser lisa

Skript vymaže uživatele (z /etc/passwd a /etc/shadow), ale nevymaže domovskou složku, mail spool a soubory vlastněné uživatelem.. Připojte parametr

 • --remove-home pro odstranění domovské složky
 • --remove-all-files pro odstranění všech souborů vlastněných uživatelem (tedy i domovské složky)

Soubory uživatele je před odstraněním vhodné zazálohovat do zkomprimovaného archívu parametrem --backup, který vytvoří v aktuální složce soubor <uživatelské_jméno>.tar.gz.

Důležité

V jiných systémech stejnou práci zařizuje userdel. I když tento skript existuje také v Ubuntu/Debian, zde preferujeme vždy deluser.

Smazání uživatele a SSH přístup

Vymazání uživatele nebo jen jeho uzamčení se nevztahuje na další způsoby přihlašování, zejm. SSH! Pokud má uživatel přístup přes SSH s veřejným klíčem, může se nadále přihlásit. Proto

 1. smažeme jeho domovskou složku nebo jen soubor ~/.ssh/authorized_keys.
 2. ukončíme všechny existující SSH spojení daného uživatele.

Lepším řešením je však omezit přístup přes SSH na skupinu např. sshlogin, přidat tuto skupinu pomocí AllowGroups v /etc/ssh/sshd_config. Následně postačí jen uživatele ze skupiny sshlogin odebrat a restartovat SSH démona neboli:

$ sudo adduser <username> sshlogin
$ sudo service ssh restart

4.3. Skupiny

4.3.1. Soubor /etc/group

Obsahem souboru /etc/group je seznam skupin a seznam členů těchto skupin.

Jednotlivá pole oddělená dvojtečkou mají tento význam:

 • název skupiny
 • heslo skupiny
 • group ID (GID) číslo skupiny
 • členové skupiny oddělené čárkou

Varování

Členové skupiny jsou odděleni opravdu jen čárkou („joe,lisa“), nikoli čárkou a mezerou („joe, lisa“)!

Ukázka /etc/group (zkráceno)
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:joe
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:joe,lisa
news:x:9:
...
joe:x:1000
lisa:x:1001:

Poznámka

Skupina může mít heslo (když se přepínáme na skupinu programem newgrp), ale využití této možnosti v praxi a tím pádem i hesla skupiny je téměř nulové. Pro hesla skupin existuje mechanizmus podobný stínovým heslům v souboru /etc/gshadow, kde je většinou nastaveno *, tj. „nelze se přihlásit“.

4.3.2. Primární a sekundární členství

Možná jste si při kontrole souborů /etc/passwd a /etc/group po vytvoření uživatele povšimli, že zde byla vytvořena skupina se stejným názvem, jako je název uživatele. Tato skupina se jmenuje primární (či osobní) skupina a právě založený uživatel je jejím jediným členem.

Uživatel má svou primární skupinu uvedenou přímo v /etc/passwd jako číselné GID (může zde být uvedena jen jediná skupina pomocí GID). Čerstvě po vytvoření uživatele nemá tato skupina žádné další členy v /etc/groups.

Naproti tomu členové uvedení v /etc/groups mohou nazývat takovou skupinu jako sekundární (secondary nebo supplementary).

/static/books_static/USRV1/_images/primary-secondary-group.png

Primární a sekundární skupina z pohledu konfiguračních souborů.

Poznámka

Z pohledu oprávnění a jakýchkoli dalších efektů jsou oba druhy členství prakticky rovnocenné. Jediný rozdíl je, že nově vytvářené soubory a složky dostávají přiřazenou vaši primární skupinu jako skupinu souboru.

4.3.3. Vytvoření skupiny

Pro vytvoření skupiny slouží příkaz addgroup <skupina>:

$ sudo addgroup marketing

4.3.4. Přidání uživatele do skupiny

$ sudo adduser <username> <skupina>
$ sudo adduser lisa marketing

4.3.5. Výpis členství ve skupinách

Aktuálního uživatele:

$ groups
joe adm mail sudo lpadmin sambashare marketing

Jiného uživatele:

$ groups lisa
joe adm mail sudo lpadmin sambashare marketing management

4.3.6. Vymazání skupiny

$ sudo deluser --group marketing

nebo identický výsledek bude mít

$ sudo delgroup marketing

Varování

Nelze odstranit primární skupinu existujícího uživatele!

4.3.7. Odstranění uživatele ze skupiny

$ sudo deluser <uživatel> <skupina>
$ sudo deluser lisa management

4.4. Externí databáze - LDAP, NIS

Všechny doposud popsané informace platily pouze lokálně, tj. účty a skupiny existují výhradně na místním počítači a není způsob, jak by mohl stejný účet nebo skupina existovat či se ověřovat se stejným heslem a sdílet oprávnění na více počítačích stejné sítě.

K dosažení skutečně sdíleného účtování je potřeba začít používat systémy jako LDAP nebo NIS, které přesouvají konfiguraci na externí centrální databáze a jednotlivé stroje jsou klienty tohoto centrálního serveru.

Vzhledem ke značné rozsáhlosti a faktu, že většina studentů bude spravovat maximálně jednotky instalací se nebudeme LDAP a NIS zabývat.

4.5. Správa hesel

4.5.1. Nastavení hesla

Pomocí programu passwd si uživatel sám sobě nebo správce uživateli může nastavit heslo. Pokud odpovídá politice hesel (viz dále), bude přijato.

Uživatel sám sobě:

$ passwd

Správce jinému uživateli:

$ sudo passwd <uživatel>

4.5.2. Zamčení účtu

S hesly souvisí i možnost uzamknout účet. Je to mírnější varianta vymazání účtu. Veškeré soubory, nastavení a oprávnění zůstávají, ale uživatel se ke svému účtu nemůže přihlásit.

Zamčení -l (lock):

$ sudo passwd -l <účet>

Odemčení -u (unlock):

$ sudo passwd -u <účet>

4.5.3. Politika hesel

Správná hesla by měla odpovídat zabezpečovanému systému. Můžete proto vyžadovat určitou minimální délku, složitost, neopakování hesel, nebo časově omezená hesla (expirace).

PAM

Toto všechno je možné pomocí tzv. PAM (PAssword Management) modulu, který je konfigurován pomocí souborů v /etc/pam.d/ složce. Zmíněná minimální délka hesla se např. nastavuje v souboru /etc/pam.d/common-password.

Expirace hesla

Aktuální dobu do vypršení hesla zjistíte sudo chage -l <uživatel>. Bez parametru sudo chage <uživatel> budete postupně dotazování na jednotlivá nastavení..

Poznámky

[1]Není nám známá distribuce, která by používala starý systém ukládání hesel.