8. Procesy a démoni

V této závěrečné kapitole kurzu Ubuntu a Debian Linuxu se naučíme trochu symbolicky počítač vypnout. Dále prozkoumáme procesy a jak se spravují. Posledním tématem budou démoni, neboli procesy běžící na pozadí, kteří plní nějakou službu.

8.1. Ukončení práce s PC

Poznámka

Vypnout nebo restartovat PC může v textovém prostředí jen superuživatel. Je to z důvodu, že Linux/Unix je od prvopočátku víceuživatelský systém a taková operace samozřejmě ovlivní i ostatní právě přihlášené uživatele.

Ubuntu nabízí více možnosti, jak ukončit práci s počítačem.

8.1.1. shutdown

Program shutdown připraví systém na bezpečné vypnutí nebo restart.

shutdown (-r | -h) <čas> [zpráva]

Všichni přihlášení uživatelé mohou obdržet na obrazovku hlášku zpráva (je-li uvedena) o chystaném vypnutí (-h) nebo restartu (-r) a 5 minut před čas je zabráněno novým přihlášením.

Čas je možné specifikovat jako

 • konkrétní údaj HH:MM
 • formou „od teď za N minut“ pomocí výrazu +N, kde N je počet minut
 • nebo nejčastěji „teď hned“ slovem now

Příklady:

$ sudo shutdown 19:30 "Vážení uživatelé, restart v 19:30"
$ sudo shutdown -r +5 "Vážené uživatelé, restart za 5 minut"
$ sudo shutdown now

Poznámka

Volba -h zastaví OS a pokusí se vypnout napájení. Ve výjimečných případech, kdy není podporována správa napájení (většinou jen prehistorické PC), musíte fyzické vypnutí od elektrické energie provést sami.

8.1.2. reboot

Provede stejnou operaci jako shutdown -r now, ale je zapotřebí méně písmenek :-)

8.1.3. halt

Provede zastavení OS - nevypíná napájení počítače. Narozdíl do shudown -h skutečně jen zastaví běh Linuxu. Využití v praxi neznáme.

8.1.4. poweroff

Provede stejnou operaci jako shutdown -h now, ale s méně písmenky :-)

8.2. Procesy

Proces je právě běžící program. Spustíte-li vy, jádro nebo jiný proces program, založí se nový proces.

Každý proces běží izolovaně od ostatních. Má vyhrazen vlastní paměťový prostor a čas procesoru. Komunikovat mezi procesy nebo uživatelem a procesy může probíhat jen pomocí V/V prostředků (disk, soubor, síť), standardních V/V (STDIN, STDOUT, STDERR), nebo tzv. signálů.

Někdy je proces třeba pozastavit, ukončit nebo změnit prioritu procesu. Jako superuživatel můžete takto řídit procesy kohokoli, uživatelé mohou jen své vlastní.

8.2.1. Identifikace procesu

Mezi desítkami či stovkami procesů je třeba se nějak orientovat.

PID

Jádro i správce každý proces identifikují pomocí jednoznačného PID (process ID). Většina dále popisovaných programů pro řízení procesů požaduje právě PID jako argument.

PPID

Pouze již existující proces může vytvořit nový proces, tj. podproces. Rodič tohoto podprocesu je označen jako PPID (parent PID). Když hledáte, kdo vytváří „zblázněné“ procesy, stačí se podívat na jejich PPID hodnotu a hned znáte viníka.

UID a EUID

UID (User ID) majitele (kdo proces spustil) a efektivní UID.

8.3. Sledování procesů

8.3.1. ps – základní sledování

Tradičním programem pro sledování (výpis) procesů je ps. Velkou většinu jeho parametrů nebudeme nikdy potřebovat.

Poznámka

ps je ukázkou dokonce tzv. „trisexuálního“ chování. Možná si pamatujete, že např. find poskytoval BSD a GNU syntaxi. Protože ps byl programem používaným od prvopočátku a každý *nix systém si ho trochu přizpůsobil, je výsledkem sada parametrů obvyklých v UNIXu, BSD a GNU (Linuxu).

Bez parametrů ps vypíše procesy na aktuálním terminálu (TTY):

$ ps
PID  TTY     TIME CMD
4354 pts/5  00:00:00 bash
10811 pts/5  00:00:00 ps

Druhé běžné použití je ps aux, kdy se vypíše seznam procesů a několik základních informací. (Kompletní popis sloupců hledejte v manuálové stránce.)

 • USER – majitel procesu
 • PID
 • %CPU – vytížení CPU
 • %MEM – využití paměti
 • TTY – na kterém terminálu běží
 • STAT – stav procesu (R=běží, S=spí ap.)
 • START – od kdy běží
 • COMMAND – příkaz, jakým byl proces vytvořen. Pozor na to, že program může sám sobě tento údaj

změnit a hodnota tedy nemusí přesně odpovídat. Pokud je uvedená hodnota v hranatých závorkách ([]) nejde o příkaz, ale démon jádra (viz dále).

Ukázka výpisu ps (zkráceno)
$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 27212 3048 ?    Ss  09:52  0:01 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [ksoftirqd/0]
root     5 0.0 0.0   0   0 ?    S<  09:52  0:00 [kworker/0:0H]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [migration/0]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [rcu_bh]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [rcuob/0]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    S  09:52  0:00 [rcuob/1]
syslog  1086 0.0 0.0 247468 1528 ?    Sl  09:53  0:00 rsyslogd -c5
root   1092 0.0 0.0 272224 4848 ?    Sl  09:53  0:00 /usr/lib/policy
avahi   1120 0.0 0.0 32348 1728 ?    S  09:53  0:00 avahi-daemon: r
avahi   1121 0.0 0.0 32228  468 ?    S  09:53  0:00 avahi-daemon: c

8.3.2. pstree – ps ve stromě

Proces může vyvolat nový proces atd. Tyto stromové vazby zobrazíte příkazem pstree. Více o řízení procesů v druhé části kurzu.

Ukázka výpisu pstree (zkráceno)
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
    ├─NetworkManager─┬─dhclient
    │        ├─dnsmasq
    │        └─3*[{NetworkManager}]
    ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
    ├─gnome-keyring-d───5*[{gnome-keyring-d}]
    ├─irqbalance
    ├─kerneloops
    ├─lightdm─┬─Xorg───2*[{Xorg}]
    │     ├─lightdm─┬─init─┬─/usr/bin/termin─┬─bash───pstree
    │     │     │   │         ├─gnome-pty-helpe
    │     │     │   │         └─4*[{/usr/bin/termin}]
    │     │     │   ├─AsciidocFX───java───81*[{java}]
    │     │     │   ├─GoogleTalkPlugi───7*[{GoogleTalkPlugi}]
    │     │     │   ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
    │     │     │   │         └─3*[{at-spi-bus-laun}]
...

8.3.3. top – vylepšené sledování

Top je taktéž „vypisovač“ procesů, ale průběžně obnovovaný po 10 sekundách s nejaktivnějšími nahoře. Kromě toho nabízí celkovou statistiku systému a přímo v programu akceptuje klávesové zkratky, kterými umí procesům posílat signály a měnit nice value.

Ukázka obrazovky top
$ top
top - 13:33:07 up 3:40, 2 users, load average: 1,12, 1,09, 0,91
Tasks: 266 total,  1 running, 265 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 12,1 us, 5,6 sy, 0,0 ni, 80,4 id, 1,8 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem:  5976480 total, 5080600 used,  895880 free,  346596 buffers
KiB Swap: 16383996 total,    0 used, 16383996 free, 2230204 cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 1515 root   20  0 447m 149m 111m S 12,6 2,6  8:17.78 Xorg
 3622 libor   20  0 1367m 91m 34m S 11,3 1,6  8:56.65 compiz
 8972 libor   20  0 530m 30m 20m S  8,6 0,5  2:04.34 gnome-system-mo
 3534 libor   9 -11 551m 7612 5236 S  6,6 0,1  5:55.14 pulseaudio
 3657 libor   20  0 1021m 48m 21m S  6,6 0,8  3:36.88 radiotray
 4346 libor   20  0 647m 19m 13m S  6,3 0,3  0:10.88 gnome-terminal
 5073 libor   20  0 2317m 258m 214m S  6,0 4,4 12:07.25 VirtualBox
 3656 libor   20  0 968m 157m 50m S  1,3 2,7  5:11.86 chrome
 7690 libor   20  0 2271m 91m 42m S  1,0 1,6  4:49.84 vlc
 1995 mysql   20  0 869m 97m 8948 S  0,7 1,7  0:20.27 mysqld
 5044 libor   20  0 621m 10m 7472 S  0,7 0,2  1:22.84 VBoxSVC

Nejdůležitější klávesové zkratky pro top:

 • Page Down a Page Up – o stránku dolů nebo nahoru
 • Shift+N – třídění procesů podle PID
 • Shift+A – třídění procesů podle PID od konce
 • Shift+P – třídění procesů podle zatížení CPU (odhalení zaseknutých procesů)
 • Shift+M – třídění procesů podle objemu zabrané paměti (odhalení viníků swapování)
 • Shift+T – třídění procesů podle spotřebovaného strojového času (odhalení procesů nejvíce zatěžujících systém)
 • Shift+A – třídění procesů podle PID od konce
 • M – zapnutí nebo vypnutí informací o paměti
 • T – zapnutí nebo vypnutí souhrnných informací o systému
 • K – zabít právě vybraný proces
 • H – nápověda
 • Q – ukončení programu

Tip

Populární nástroj, který je ale zapotřebí doinstalovat, je např. Glances. Jistě i sami

najdete sami několik dalších správců procesů.

8.3.4. Gnome System Monitor

Pokud jste v GUI, nejkomfortnější je správce procesů v Gnome.

/static/books_static/USRV1/_images/GnomeSystemMonitor.png

Grafický správce procesů z Gnome

8.4. Signály

Signály jsou jednou z mála možností komunikace proces-proces, uživatel-proces a jádro-proces. Reakce na zaslaný signál je záležitostí rozhodnutí programu. Většinu signálů je možné dokonce programem blokovat nebo ignorovat.

Celkem existuje asi 30 různých signálů, ale mezi ty nejčastěji používané, které můžeme procesu my, jiný proces nebo jádro poslat, patří: (v závorce číslo signálu)

 • KILL (9) – ukončit (zabít). Tento signál ve skutečnosti proces ani nedostane, protože je zabit přímo operačním systémem.
 • INT (2) – žádost na přerušení (interrupt). Již dobře známá klávesová zkratka Ctrl+C pošle právě tento signál běžícímu procesu. Protože je to jen žádost o přerušení, ne každý program se touto klávesovou zkratkou ukončí.
 • TERM (15) – ukončení (terminate). Slušný program by se měl na tento signál korektně ukončit.
 • STOP (17) – žádost na ukončení (termination). Žádost programu na úplné zastavení. Program by se měl korektně ukončit.
 • TSTP (18) – měkké přerušení (terminal stop). Signál vyslaný z terminálu procesu po stisku Ctrl-Z, tedy žádost o pozastavení běhu až do obdržení signálu CONT. Program může žádost ignorovat.
 • CONT (19) – pokračování (continuation). Proces pozastavený signálem TSTP pokračuje v činnosti. Tento signál využívá příkaz fg.
 • HUP (1) – žádost o restart. Je obvykle programy vyhodnocen jako žádost o restart. Může mít však jiný význam podle OS nebo programu.
 • USR1 (30) a USR2 (31) – uživatelsky definované signály. Nemají žádný „obvyklý“ význam. Většina programů je ignoruje.

Poznámka

Přehled všech signálů najdete man 7 signal, kill -l nebo trap -l.

8.4.1. kill – posílač signálu

kill [-<signál>] <PID>

Přes svůj název program kill bez parametru standardně posílá signál TERM, nikoli KILL. Programy ukončené kill jsou tedy vyzvány, aby se korektně ukončili, ne surově „zavražděny“:

$ sudo kill 6901

S parametrem umí kill poslat jakýkoli signál. Např. zmíněný KILL, HUP ap.:

$ sudo kill -KILL 6901
$ sudo kill -HUP 6901
...

Důležité

Signál KILL by měl zabít proces v jakémkoli stavu, ale výjimečně se proces dostane do neovladatelného stavu. Pokud např. proces čeká v mrtvém zámku (deadlock) na V/V operaci nebo zařízení, pak pomůže jen starý dobrý restart počítače.

8.4.2. killall – vylepšený posílač signálu

killall [-<signál>] (<PID> | <program>)...

Killall je vylepšená verze programu kill, která navíc:

 • dovede poslat signál více procesům (opět standardně posílá TERM, ale signál se dá určit parametrem)
 • umí proces zabít nejen pomocí PID, ale i názvem programu

Příklady:

$ sudo killall nano
$ sudo killall -TSTP nano
$ sudo killall 6956 5056 1005
$ sudo killall -HUP 6956 5056 1005

8.5. Niceness – priorita procesu

Niceness (ohleduplnost) neboli priorita určuje, jak ohleduplný nebo naopak bezohledný má proces být ve vztahu k ostatním procesům. Vyjádřením ohleduplnosti číselně je nice value (hodnota ohleduplnosti), která může nabývat hodnot -20 (nejbezohlednější) až +19 (nejohleduplnější).

Důležité

Vyšší nice value (hodnota ohleduplnosti) = menší priorita

Tato hodnota je pouze doporučením pro jádro, nikoli příkazem a určuje výhradně prioritu času CPU. Jinými slovy, zvýšení priority nutně nezaručuje rychlejší odezvy, protože při obrovských výkonech dnešních CPU jsou limitem spíše diskové operace nebo RAM.

8.5.1. nice

Rovnou spustit program s upravenou niceness můžeme pomocí příkazu nice, např.:

$ nice -n 10 /můj/program

Varování

Problém s nice je, že právě uvedený příklad nenastaví nice value 10, ale přičte 10 k aktuální niceness! Aktuální niceness zjistíte zavoláním nice bez parametrů (obvykle 0).

8.5.2. renice

Ohleduplnost již běžícího procesu nastavíte programem renice s parametrem nice value a PID. Pokud jste sudoer a proces není váš, pak s pomocí sudo:

$ sudo renice 10 8920
$ sudo renice -10 8920

V případě renice již nastavujeme zadanou prioritu, jen nepřičítáme k aktuální hodnotě nice value.

8.6. Démoni

Démon (daemon) je relativně normální proces, který běží na pozadí (většinou) po celou dobu běhu počítače. Jakýkoli proces běžící od startu počítače by se dal nazvat démonem. Démoni však poskytují nějakou službu nebo provádí dlouhodobý úkol, který by měl být dostupný neustále. Démon běží bez ohledu na to, zda je k počítači někdo přihlášen. Poněkud nesprávně se někdy démonům říká služby.

Poznámka

V někom možná slovo démon asociuje zlé démony, ale démon znamená jen duch,

nespecifikováno, zda hodný nebo zlý.

Init systémy

Proces s PID 1 je tzv. init systém. PID 1 je spuštět jádrem a všechny další procesy jsou potomky tohoto init procesu. Tradiční init systém se nazýval SysV init (nebo System V) a všechny pozdější init systémy podporují jeho tzv. SysV init skripty. SysV init skripty najdete /etc/init.d/, ty se nastartují během bootování OS.

Ubuntu nějakou dobu využívalo vlastní init systém zvaný Upstart se službami konfigurovanými ve vlastní složce /etc/init/. Ve verzi Ubuntu 15.04 byl Upstart nahrazen init systémem Systemd. Debian Upstart nepoužíval nikdy a tuto složku standardně nemá.

Detailní informace o init systémech v Ubuntu a Debianu jsou v pokračování tohoto kurzu. Zde o nich budeme mluvit jen stručně.

8.6.1. Spouštěč service

Spouštěč service sloužil k ovládání SysV nebo Upstart služeb. I když bychom měli v systemd systémech preferovat příkaz systemctl, díky zpětné kompatibilitě systemd nám service funguje nadále pro všechny tři možné „formáty“ služeb:

 • staričké tradiční System V init skripty
 • Upstart joby
 • systemd services (služby)

Nemusíme tedy vědět, jak je služba definována a vždy se můžeme spolehnout na obecnou syntaxi:

service <démon> <příkaz> [volby]

Démon odpovídá jménu souboru skriptu v /etc/init.d/ nebo Upstart jobu v /etc/init/. Pokud existuje démon stejného jména v obou složkách, přednost má Upstart. Nejvyšší „prioritu“ má systemd - pokud existuje sytemd service stejného jména, použije se.

Podporované příkazy jsou obvykle minimálně start, stop, status, ale i restart a další, podle „chytrosti“ a druhu démona:

$ sudo service sshd start
$ sudo service sshd stop
$ sudo service apache2 restart

Poznámka

System V init skripty nejsou konfigurační soubory jako v Upstart a Systemd, ale „obyčejné“ spustitelné skripty (nejčastěji v Bashi). Příkazy pro service jsou vlastně parametry příkazové řádky těmto skriptům. Šlo by tedy místo sudo service rsync restart zavolat sudo /etc/init.d/rsync restart, ale preferovaný způsob je service.

Zajímavostí, kterou si musíme dobře uvědomit je, že démon není připojen k žádnému terminálu nebo standardním V/V (STDIN, STDOUT, STDERR). Nevidíme tedy, co vypisuje (pokud neloguje), ani ho nemůže řídit jinak, než V/V zařízením, proměnnými prostředí, signály a příkazy pro service.

Výpis aktivních démonů a jejich stavu zjistíte (zkráceno):

$ service --status-all
 [ + ] acpid
 [ + ] anacron
 [ + ] apache2
 [ - ] apparmor
 [ ? ] apport
 [ + ] avahi-daemon
 [ ? ] binfmt-support
 [ + ] bluetooth
 [ - ] brltty
 [ + ] console-font
 [ + ] console-setup
 ...

Význam symbolů:

 • + démon běží
 • - démon neběží
 • ? neznámý stav (démon nepodporuje příkaz status)

(Pokud chcete vidět i PID, zkuste spíše initctl list.)

Případně dotaz na stav konkrétního démona (odpovídá démon sám, výpisy se liší):

$ sudo service acpid status
acpid start/running, process 1343

Některé démony byste také mohli poznat v ps nebo top, podle toho, že se někdy jmenují <něco>d (sshd, httpd ap.), ale nelze na to spoléhat.