1. Úvod

1.1. Proč Maven a srovnání s Ant

 • „convention over configuration“
 • nezávislost na jazyku, typu projektu ap.
 • nezávilost na IDE
 • správa závilostí
 • standardizuje software lifecycle management
 • vnucuje test-driven přístup
 • automatizované generování dokumentace, buildů atp. – vhodné pro CI
 • modulárně navržený

1.1.1. Historie Maven

 • 2002 - vznikl jako subprojekt Jason van Zyla v rámci Apache Turbine
 • 2003 - Apache top-level project
 • 2004 - Maven 1
 • 2005 - Maven 2 - zásadní význam. Maven, tak jak ho známe nyní.
 • 2010 - Maven 3 - prakticky zpětně kompatibilní s Maven 2

1.1.2. Srovnání Ant a Maven

Občas srovnáván, ale jedná se o dva poměrně odlišné nástroje.

  Ant Maven
vznik pokračovatel např. Make z C založil novou generaci nástrojů
obvyklé jméno skriptu build.xml pom.xml
syntaxe skriptu XML XML
obsah skriptu jak něco dělat co dělat bez jak
podpora v IDE perfektní velmi dobrá
nový vývojář projektu musí znát konkrétní build.xml Maven, nikoli konkrétní pom.xml

1.2. Instalace Maven

Instalace Mavenu v Linuxu, Mac OS X i Windows je velmi podobná a spočívá jen v rozbalení archivu a nastavení několika proměnných prostředí (environment variables).

 1. Stáhneme si a rozbalíme archív Mavenu. Typické umístění bývá
  • v Linuxu /usr/local/apache-maven/apache-maven-<verze>
  • na Windows např. C:\Program Files\Apache Software Foundation\apache-maven-<verze>.
 2. Nastavíme proměnnou prostředí M2_HOME na tuto složku.
 3. Nastavíme proměnnou prostředí M2 na M2_HOME/bin/.
 4. Volitelně můžeme do proměnné prostředí MAVEN_OPTS zadat parametry pro JVM volanou Maven
 5. Přidáme M2 do PATH.

Důležité

Maven rovněž vyžaduje nastavení systémové proměnné JAVA_HOME. Měla by ukazovat na složku JDK (JRE nestačí).

Výpis mvn –version nám řekne, jestli jsme vše nastavili správně:

$ mvn --version
Apache Maven 3.0.4 (r1232337; 2012-01-17 09:44:56+0100)
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 1.7.0_45, vendor: Oracle Corporation
Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_45.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.8.5", arch: "x86_64", family: "mac"
Restarujte terminál/znovu se přihlašte a vyzkoušejte mvn –version.

1.2.1. Linux

V Ubuntu a dalších linuxech tyto kroky znamenají přidat do ~/.bash_aliases (soubor vytvoříme, pokud neexistuje) řádky:

export M2_HOME=/usr/local/apache-maven/apache-maven-3.0.4/
export M2=$M2_HOME/bin/
export PATH=$PATH:$M2
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/

1.2.2. Mac

Pro uživatele Mac OS X Lion (10.7) a vyšší je dobrou zprávu, že Maven 3 je již součástí jejich operačního systému ve složce /usr/share/maven/.

1.2.3. Windows

Ve Windows použijeme ovládací panel Environment Variables (Proměnné prostředí) a nastavíme výše uvedené proměnné prostředí.

/static/books_static/MVN/_images/windows-environment-variables.png

Dialog pro nastavení proměnných prostředí ve Windows

1.3. Konfigurace Maven

Konfigurační soubor settings.xml určuje nastavení specifické pro konkrétní prostředí. Z toho důvodu by neměl být sdílen mezi vývojáři.

Maven lze konfigurovat z globálního (společný všem uživatelům) nebo uživatelského (jen pro daného uživatele) souboru settings.xml. Existují-li oba soubory, Maven nastavení sloučí s předností pro uživatelské nastavení.

globální nastavení (system-wide) $M2_HOME/conf/settings.xml
uživatelské nastavení (user-wide) ~/.m2/settings.xml

Elementy v settings.xml odpovídají jednotlivým možnostem nastavení, které popíšeme za okamžik.

Ukázka settings.xml (zkráceno)
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
 <localRepository>...</localRepository>
 <interactiveMode>...</interactiveMode>
 <usePluginRegistry>...</usePluginRegistry>
 <offline>...</offline>
 <pluginGroups>...</pluginGroups>
 <servers>...</servers>
 <mirrors>...</mirrors>
 <proxies>...</proxies>
 <profiles>...</profiles>
 <activeProfiles>...</activeProfiles>
</settings>

Podívejme se stručně ty nejdůležitější:

 • <localRepository> – umístění lokálního repozitáře (standardně v ~/.m2/ (pro Maven 2 i 3))
 • <offline> – build bude pracovat vždy v offline režimu
 • <pluginGroups> – doplnění groupId pro pluginy, které ho neuvádějí (automaticky obsahuje org.apache.maven.plugins a org.codehaus.mojo).
 • <servers> – nastavení cesty URL, hesel serverů ap. ve kterých pro stahování a deployment určený elementy <repositories> a <distributionManagement> POM souboru.
 • <activeProfiles> – jména aktivních profilů (používá-li pom.xml profily)

Detailní popis najdeme v manuálu Maven.

Tip

Ještě lepší popis významu jednotlivých elementů najdeme přímo v souboru M2_HOME/conf/settings.xml. Tento soubor taky můžeme použít jako šablonu pro naše uživatelské nastavení a odmazat z něj elementy, které nepotřebujeme.