5. Složky a soubory

Nejprve si projdeme tím, jak vypadá organizace linuxového disku, nejdůležitější složky, soubory a jaký je jejich význam. Ve druhé, veskrze praktické části, budeme soubory a složky vytvářet, mazat, archivovat, přesouvat ap.

5.1. Hlavní odlišnosti Linuxu

Podívejme se na ty nejzásadnější odlišnosti souborů v Linuxu.

Skryté soubory

Linux nezná skryté soubory. Existuje pouze konvence, že soubory nebo složky s tečkou na začátku (např. již dobře známý .bashrc) jsou považovány za skryté a většina programů je standardně při práci se soubory nezobrazuje. Těmto „skrytým“ souborům se proto říká dot-files (tečkové soubory).

Přípona neurčuje typ

Ve většině případů je přípona považována jen za součást názvu souboru a neovlivňuje, jak se se souborem bude zacházet. Typ je určen na základě obsahu, nikoli jména. Pro většinu typů souborů se zkontroluje několik prvních bajtů (hlavička souboru). Tomuto mechanizmu se říká magic pattern a sami můžete zkusit, jak dobře tato detekce funguje příkazem file.

Neexistují jednotky

I když je souborový systém rozdělen na více disků nebo oddílů, z pohledu uživatele existuje jediná stromově tvořená hierarchie. Neexistují tedy jednotky, resp. písmena jednotek. Disky či oddíly jsou namapovány přímo na určitou složku.

Rozlišuje se velikost písmen

Toto je asi nejznámější vlastnost i mezi lidmi, kteří se s Linuxem doposud nesetkali. Soubor dovolena.jpg je zcela jiným souborem, než dovolena.JPG. Obecně se dá říct, že v Linuxu se velikost písmen rozlišuje nejen u názvu souborů a složek, ale v podstatě všude jako např. v konfiguračních hodnotách, klíčích, skriptech apod.

Oddělovač cesty je /

Jako oddělovač diskové cesty slouží běžné lomítko / (dopředné lomítko, forward slash), nikoli \ (zpětné lomítko, backward slash).

Složka je druh souboru

Mluvíme-li proto o souboru, informace vždy platí i pro složky. Podobně mohou mít i složky přípony (např. /etc/init.d/).

5.2. Prohlídka stromu složek

Všechny složky jsou různě hluboko zanořené podsložky jediného kořenu (root) se jménem /. Jak jsme již zmínili jako uživatel se nezajímáme, zda jsou tyto podsložky kořene na stejném nebo na různých oddílech a discích.

Hierarchie a význam složek vychází z unixové tradice a je popsána normou Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Tento standard dodržuje nejen Ubuntu a Debian, ale i všechny velké hlavní distribuce.

Poznámka

Názvy složek uvádíme vždy s ukončující /, takže vždy bezpečně rozlišíte složku/ od souboru. Doporučujeme i vám dodržovat tuto konvenci.

Nejdůležitější složky stromu jsou následující:

 • / – kořen, root

  • /bin/ – binárky klíčových programů jako ls, mount, rm, …

  • /boot/ – soubory jádra, bootloader, konfigurační soubory

  • /dev/ – virtuální složka zařízeních

  • /etc/ – konfigurace společná pro všechny uživatele

  • /home/ – domovské složky uživatelů kromě roota

  • /lib/ – základní sdílené knihovny a moduly jádra

  • /media/ – přípojné místo pro externí a odjímatelné (removable) zařízení jako externí USB pevné disky, CD mechaniky ap. V Ubuntu Desktop zde najdete vložené CD/DVD disky.

  • /mnt/ – přípojné místo pro dočasně připojená zařízení jako síťové disky ap. Zda zařízení připojit sem nebo do /media/ je spíše konvence. Pro ruční připojování bývá tradičnější tato složka.

  • /opt/ – software, který instalujete manuálně mimo systém balíčků.

  • /proc/ – virtuální složka se systémovými informacemi zejm. o procesech

  • /root/ – root má tuto domovskou složku přímo v rootu / odděleně od /home/

  • /sbin/ – důležité správcovské programy převážně určené výhradně pro roota jako fsck, halt, reboot, ifconfig ap.

  • /sys/ – virtuální složka pro zjištění nebo nastavení informací o jádře

  • /tmp/ – místo pro dočasné soubory a složky

  • /usr/ – uživatelské programy, neboli většinou software, instalovaný dodatečně, po skončení instalace.

   • /bin/ – v případě GUI systému jsou zde převážně grafické programy.
   • /lib/ – sdílené knihovny uživatelských programů
   • /share/doc/ – dokumentace programů (README, návody ap.) a manuálové stránky. V době před

   Googlem se hledali informace právě zde :-)

  • /var/ – data aplikací. Asi nejdůležitější složka pro zálohy. Jsou zde data všech instalovaných aplikací - soubory databázového serveru, HTML a skripty webových aplikací ap.

   • /log/ – logy aplikací a systému (jádra)
   • /www/ – Apache web server složka webových aplikací
   • … - další složky podle instalovaných aplikací
  • /srv/ – plánováno jako datové adresáře služeb jako FTP, HTTP, ale není téměř využíváno a složka je většinou prázdná

5.3. Relativní a absolutní cesta

Napíšte-li např. cd acc/2014/ může to znamenat skok do /home/joe/acc/2014/, /home/lisa/Documents/acc/2014/, /var/backups/acc/2014/ atd. v závislosti na tom jaká byla aktuální složka v době provádění cd. Takto napsaná cesta bez počátečního / je relativní, tedy vyhodnocuje se podle místa, kde jste byli na začátku.

V relativní cestě můžeme použít symbolické složky .. pro nadřazenou složku a . pro aktuální složku. Např. cesta ../../acc/2014/ vede do /acc/2014/ ve složce o dvě výš, než aktuální. Aktuální složku . již znáte při spouštění programů např. ./muj-skript.

Naproti tomu cd /var/log/apache/ je vždy jednoznačné a nezáleží na aktuální složce v době volání cd. Cesta s počátečním / je absolutní a platí vždy odkudkoliv.

Který způsob psaní cesty zvolit závisí na situaci. Měli byste však absolutní i relativní cesty bezpečně ovládat a podle kontextu využívat jeden nebo druhý způsob určování diskové cesty.

5.4. Práce se soubory

5.4.1. Volné místo

df (disk free), -h jako human-readble jednotky (kiB, MiB, GiB):

df -h

5.4.2. Velikost složek

du (directory utilization), -h human-readable jednotky, -b velikost na disku místo pouhé velikosti. Program vypíše velikosti aktuální složky. Výstup může být na více obrazovek, proto je vhodné jej stránkovat v less:

du -bf | less

5.4.3. Vytvoření složky

mkdir (make dir):

$ mkdir nova-slozka

Obdobou v MS-DOSu byl příkaz md.

Užitečnou volbou je -p, kdy příkaz vytvoří i neexistující složky:

$ mkdir -p /neexistujici/slozky/budou/vytvoreny

5.4.4. Vytvoření souboru

Soubory jsou vytvářeny převážně prostřednictvím aplikací. Čas od času se však hodí vytvořit prázdný soubor:

$ touch novy-soubor

Použití touch (dotkni se) na vytváření prázdných souborů je trochu „zneužití“ tohoto programu, jehož původním účelem bylo aktualizovat čas poslední modifikace souboru. Využíváme vlastnosti touch tím, že program, neexistuje-li již soubor s tímto názvem, jej vytvoří.

5.4.5. Vymazání složky

rmdir maže složky, ale bohužel jen prázdné:

$ rmdir prazdna-slozka

Proto se používá univerzálnější rm, který projde rekurzivně (-r, --recursive) obsah a násilím vymaže i neprázdné složky (-f, --force):

$ rm -rf neprazdna-slozka/

5.4.6. Vymazání souboru

$ rm soubor

5.4.7. Kopírování

Cp kopíruje standardně jen soubory a jen v přímé podúrovni (ne v podadresářích). Pokud nám to stačí, pak:

$ cp odkud kam

Pro kopírování adresářů a podadresářů slouží volba -r, -R, --recursive (můžeme si vybrat parametr, který se vám líbí nejvíce):

$ cp -r nejaka/slozka/ do/jine/slozky

5.4.8. Přesun a přejmenování

Operace přesun a přejmenování jsou z technického pohledu identické. Příkaz mv (move) tedy můžeme použít pro oba druhy změny:

$ mv soucasny-nazev novy-nazev
$ mv soubor ../zaloha/

5.5. Odkazy (linky)

Odkazy (links) mohli unixům ostatní systémy dlouhou dobu jen tiše závidět. S odkazem pracujete jako by se jednalo o originální soubor nebo složku. Díky tomu můžete vytvářet iluzi, že se stejný soubor vyskytuje na více místech. Změna je tak nutná jen v originálu.

Linux rozlišuje dva druhy odkazů:

 • operace nad pevným odkazem (hard link) se chovají jako by byli učiněny nad originálem. Smazání pevného odkazu znamená smazání originálu samotného.
 • jako prevence nechtěného smazání originálu se proto mnohem častěji používají symbolické odkazy (symlinks nebo soft links), kdy odkaz i originál existují víceméně nezávisle. Musíme sami zajistit, aby se při přejmenování, přesunutí nebo smazání originálu nestaly neplatnými odkazy, které nikam nesměřují.

Vytváření odkazů obstarává program ln. Bez parametru vytváří pevné odkazy:

$ ln original odkaz

S parametrem -s bude odkaz symbolický:

$ ln -s original symbolicky-odkaz

Tip

Cestu k originálu i odkazu doporučujeme uvádět absolutně.

Další výhoda symlinků oproti pevným odkazům je, že symlink může být na jiném zařízení (diskovém oddílu), než originál na který odkazuje.

Pevné i symbolické linky uvidíte ve výpisu ls -l jako šipky na originál:

$ ls -l /etc/rc6.d/
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 úno 5 14:43 K01tlp -> ../init.d/tlp
lrwxrwxrwx 1 root root 17 úno 23 13:52 K09apache2 -> ../init.d/apache2
lrwxrwxrwx 1 root root 29 úno 5 12:12 K10unattended-upgrades -> ../init.d/unattended-upgrades
lrwxrwxrwx 1 root root 18 úno 5 13:20 K20flexibee -> ../init.d/flexibee
lrwxrwxrwx 1 root root 20 úno 5 12:12 K20kerneloops -> ../init.d/kerneloops
lrwxrwxrwx 1 root root 27 úno 5 12:12 K20speech-dispatcher -> ../init.d/speech-dispatcher
...

5.6. Vyhledávání

Na vyhledávání z příkazové řádky v Linuxu existujují tři hlavní nástroje.

5.6.1. find

Program find je jedním z nejsložitějších vůbec a množství voleb je doslova dech beroucí. Find dovede vyhledávat na základě rozličných kritérií jako: datum modifikace, vlastník, hloubka vnoření, velikost větší, než atd. S vyhovujícími soubory umí kromě vypsání provádět i změny jako přejmenování, vymazání atd. atd..

My zredukujeme bohaté možnosti find na hledání souboru nebo složky podle jména. Obecná syntaxe find pro tento případ je:

find <kde> [-type <f|d>] -name <výraz>

Jako kde uveďte místo začátku vyhledávání nebo prostě aktuální složku (.). Vynecháte-li -type úplně nebo uvedete -file f bude se hledat mezi běžnými soubory. Pro hledání mezi složkami slouží -file d. Hledaný výraz může být prostý („výkazy2014.ods“ přesně) nebo obsahovat hvězdičky (vše vyhovující „výkazy*.ods“ jako „výkazy2014.ods“, „výkazy2013.ods“, ale i jen „výkazy.ods“).

Hledání v aktuální složce souboru „chybejici“:

$ find . -name "chybejici"

Hledání složky obsahující výraz „2013“ kdekoli (root /):

$ find / -type d -name "*2013*"

5.6.2. locate

Když porovnáte rychlost hledání souborů nebo složek pomocí find a s program locate, tak zjistíte, že locate hledá prakticky okamžitě:

$ locate "2013"
/home/lisa/Documents/acc/2013/
/home/lisa/Documents/payroll2013.ods
...

Jak je to možné? Locate nevyhledává soubory na disku, ale v průběžně vytvářené databázi. Tento index je zpravidla aktualizován jednou denně. Locate tedy nenajde nedávno vytvořené soubory.

5.6.3. grep -r

Poslední možnost hledání vlastně již znáte. Program grep s volbou -r (rekurzivně) slouží pro hledání ne souborů, ale v obsahu souborů. Volání můžete doplnit parametrem -i, aby grep nerozlišoval velikost písmen.

Hledání v aktuální složce:

$ grep -ri "výraz"

Hledání v zadané složce:

$ grep -ri "výraz" cesta/kde/hledat

Připravte se, že hledání v obsahu může trvat velmi dlouho.

5.7. Archívy a komprimace

Na začátek vysvětleme, jaký je rozdíl mezi archivací a komprimací (kompresí).

 • Archivace je uložení více souborů a složek do jediného souboru pro snadnější manipulaci.
 • Komprimace (komprese) je uložení více souborů a složek do jednoho nebo více souborů s cílem menší velikostí.

Běžným programem pro kompresi, resp. dekompresi je gzip a gunzip. Soubory mají většinou příponu .gz nebo .gzip.

Varování

Navzdory podobnému jménu nemají gzip/gunzip nic společného s komprimačním formátem ZIP (algoritmus PK-ZIP) a známým programem WinZip. Ale pracovat se ZIP soubory můžete i v Linuxu pomocí programů zip a unzip.

Méně se můžete setkat s komprimovanými soubory .bz2, které mají lepší kompresní poměr, než .gz, ale nejsou tak rozšířené. K vytváření a rozbalení bysme použili programy bzip2 a bunzip2.

Tradičním unixovým programem pro archivaci je tar (tape archiver), který dnes samozřejmě používáme s běžnými soubory na disku místo s páskovými mechanikami. Obvyklou příponou je .tar. Tar však umí v jednom kroku soubory zkomprimovat i zaarchivovat (a obráceně). Takové soubory mají příponu .tar.gz, .tgz pro tar+gz, resp. .tar.bz2 pro tar+bzip2.

Časté volby pro tar jsou:

 • v (verbose) -– činnost vypisovat na obrazovku
 • z -– použít komprimaci/dekomprimaci gzip
 • f -– přijímat vstup ze souboru, nikoli z STDIN

Komprimace

$ gzip velky-soubor

Dekomprimace

$ gunzip velky-soubor.gz

Vytvoření archívu

Syntaxe:

$ tar cvf <archiv>.tar [soubor | slozka]...

Např.:

$ tar cvf archiv.tar soubor1 soubor2 slozka1 slozka2 slozka3/podslozka1

Pokud potřebujeme vytvořit zkomprimovaný archív, pak přidáme parametr -z (gzip):

$ tar cvfz archiv.tar.gz soubor1 soubor2 slozka1 slozka2 slozka3/podslozka1

Vypsání obsahu archívu

$ tar tvf archiv.tar | less
$ tar tvf archiv.tar.gz | less

Rozbalení archívu

Tar archív (ne tar+gzip) rozbalíme do aktuální složky pomocí

$ tar xvf archiv.tar

Jedná-li se o zkomprimovaný archív přidáme parametr +-z+ (unzip)

$ tar xvfz archiv.tar.gz

5.8. Midnight Commander (mc)

Poté, co jsme se trápili s příkazy pro práci se soubory, archivaci, komprimaci a vyhledáváním, se budete možná zlobit, že si představíme mc jako poslední program této kapitoly.

Midnight Commander (mc) je souborový manažer vycházející ze slavného Norton Commanderu. V Ubuntu není standardně a proto si ho nainstalujte a pak spušťte pomocí mc:

$ sudo apt-get install mc
$ mc
/static/books_static/USRV1/_images/mc.png

Spása jménem Midnight Commander