2. Základy Maven

2.1. Závilost, plugin, artifact

Jednou z hlavních příčin úspěchu Maven je správa závilostí. Váš program si určuje jaký další software

 • potřebuje jako závilosti (dependency, závilost)
 • potřebuje pro sestavení (plugin nebo někdy také MOJO).

Váš sestavený program se může stát závilostí pro další program atp. Stejně tak program, který píšete může být plugin pro Maven. Proto se obecně setkáváme s pojmem artifact (artefakt) zahrnující jak závilosti, tak pluginy.

Pluginy bychom mohli ještě rozdělit na pluginy potřebné k sestavení projektu a pro generování reportů (viz manuál Maven).

2.2. Coordinates

Pro jednoznačnou identifikaci artifactů v Maven repozitáři slouží tzv. coordinates (souřadnice)

 1. ve zkráceném tvaru groupId:artifactId:version nebo
 2. v úplném groupId:artifactId:packaging:classifier:version.
Příklady zkrácených coordinates
groupId artifactId version
org.eclipse.jetty jetty-annotations 9.0.3.v20130506
org.apache.maven.doxia doxia 1.0-alpha-9
Příklady úplných coordinates
groupId artifactId packaging classifier version
org.eclipse.jetty jetty-annotations     9.0.3.v20130506
org.apache.maven.doxia doxia pom experimental 1.0-alpha-9

Všimněte si, že mohou chybět vlastnosti

 1. packaging neboli typ balení, pak se přepokládá hodnota jar
 2. classfier pro upřesnění jinak kolidujících artifactů (bez defaultní hodnoty)

Více v manuálu Maven.

2.3. Závilosti

2.3.1. Přidání závilosti

Závilost na běžném artifactu i na pluginu do Maven projektu přidáváme v souboru pom.xml jako element <dependency>. V pom.xml souboru vypadá definice závilosti na pluginu takto:

Příklad definice závilosti
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 ...
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>4.0</version>
   <type>jar</type>
   <scope>test</scope>
   <optional>true</optional>
  </dependency>
  ...
 </dependencies>
 ...
</project>
Příklad definice pluginu
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <build>
  ...
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>2.0</version>
    <extensions>false</extensions>
    <inherited>true</inherited>
    <configuration>
     <classifier>test</classifier>
    </configuration>
    <dependencies>...</dependencies>
    <executions>...</executions>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
</project>

2.3.2. Transitive závilost

(Užitečný český překlad nás nenapadá.) Závilosti obvykle mají další závilosti, ty zase další atd. atd. Stejně tak i pluginy. Skvělou vlastností Maven je, že se postará o tyto „skryté“ tzv. transitive závilosti, tedy závilosti našich závilostí. Transitive závilosti musí být pochopitelně k nalazení ve známých repozitářích.

2.3.3. Scopes (obor platnosti)

Možná jste si povšimli elementu <scope> ve výše uvedených příkladech závislostí. Každá závilost platí pouze v určitném scope (oboru platnosti). Základními zabudovanými pěti typy oborů platnosti jsou:

Zabudované scope (obory platnosti) závilostí
Obor platnosti Popis
compile Nejčastější. Závilost je potřebná pro zkompilování.
test Závilost potřebná jen pro spuštění testů.
provided Potřebná pro kompilaci, ale nebude součástí výsledného JAR/WAR/… Závilost bude během spuštění dostupná na classpath (poskytne aplikační kontejner ap.)
system Potřebná pro kompilaci, ale cestu musíme zadat z místa na disku. V praxivhodná jen při mavenizaci.
import Speciální obor platnosti pro multi-module projekty (typ balení pom).

2.3.4. Pořadí závislostí

Pozor na to, že na pořadí závilostí záleží! Tak, jak je napíšeme v pom.xml, v takovém pořadí budou v classpath. To může být důležité např. pro knihovny upravující třídy (weaving) jako třeba při testování s knihovnou JMockit.

2.4. Lifecycle, phase, plugin, goal

Maven rozděluje provádění sestavování, generování dokumentace a dalších operací do čtyř úrovní hierarchie:

 • lifecycle (životní cyklus) – nejvyšší rozdělení zobecňuje životní cyklus jakéhokoli software projektu bez ohledu na programovací jazyk
 • phase (fáze) – lifecycle obsahuje kroky zvané phases
 • plugin – jednotka balení a distribuce (typicky JAR soubor) obsahující jeden nebo více goalů
 • goal (cíl) – konkrétní jednotlivá úloha identifikovaná ve formátu plugin:goal (např. tomcat7:run, jar:sign)

Tyto vztahy bychom tedy mohli znázornit jako

lifecycle → phases → plugin → goals

Všechny Maven projekty mají tři životní cykly:

 1. clean (čistící)
 2. default (výchozí, hlavní)
 3. site (webové sídlo)

Jednotlivé fáze životních cyklu jsou pro jakýkoli Maven projekt vždy stejné. Podle typu balení artifactu (<packaging> v POM souboru) se liší napojené goals.

Příklad připojených goalů stejné phase lišících se podle packaging typu
Packaging Lifecycle Phase Připojený goal
jar default package jar:jar
ear default package ear:ear
pom default package site:attach-descriptor

Více opět manuál Mavenu.

2.4.1. Clean lifecycle

Jak napovídá název, clean lifecycle vymaže všechny vygenerované a zkompilované soubory (.class ap.) z výstupní složky (target/).

Phase Popis
pre-clean  
clean  

2.4.2. Default lifecycle

Phase Popis
validate  
initialize  
generate-sources  
process-sources  
generate-resources  
process-resources  
compile Zkompiluje nalezené zdrojové kódy
process-classes  
generate-test-sources  
process-test-sources  
generate-test-resources  
process-test-resources  
test-compile Zkompiluje jednotkové (unit) testy
test

Spustí jednotkové (unit) testy

prepare-package  
package Vytvoří distribuovatelnou podobu projektu (JAR, WAR, EAR ap.)
pre-integration-test  
integration-test Spustí integrační testy. Pokud je třeba, provede nasazení (deloy) distribuovatelné podoby projektu do testovacího prostředí.
post-integration-test  
verify  
install Spoustí kontroly ověřující, že distribuovatelná podoba projektu (balíček) je platná (validní)
install Umístí balíček do lokálního Maven repozitáře
deploy Nahraje balíček do vzdáleného Maven repozitáře

2.4.3. Site lifecycle

Phase Popis
pre-site  
site Vygeneruje informační web a HTML reporty
post-site  
site-deploy Nahraje vygenerovaný web na web server

2.4.4. Provádění phase nebo goal

Z příkazové řádky můžeme vyvolat provádění phase nebo goalu. Více phases/goalů oddělujeme mezerou mezi sebou.

Syntaxe pro spuštění phase je jen její název (např. package), syntaxe pro goal je <plugin>:<goal>. Např.:

$ mvn clean jar:test-jar

provede postupně

 1. všechny goals fáze clean patřící do cyklu clean
 2. pouze goal test-jar z pluginu jar patřící do cyklu default

Důležité

Přímým vyvoláním goalu přeskočíme všechny fáze cyklu a provede se opravdu jen zadaný goal. Naopak vyvoláním celé fáze provede i všechny předchozí goals.

Následující příklad postupně provede všechny fáze (validate, initialize, generate-sources, process-sources, generate-resources, process-resources) až po samotné compile:

$ mvn compile

2.5. Soubor pom.xml

Podle přítomnosti souboru pom.xml (nebo jen POM) poznáme, že projekt je Maven projekt. POM neboli Project Object Model je reprezentací Maven projektu XML syntaxí. Slovo „projekt“ zde má velmi široký pojem a neznamená pouze zdrojový kód. V POMu evidujeme také řadu dalších informací o projektu jako např.

 • konfigurační soubory
 • jména a role programátorů
 • issue trackery
 • umístění a typ verzovacího systému

2.5.1. Ukázka pom.xml

Minimálním povinným základem každého POM je určení coordinates, tedy elementy

 • <groupId> – ID skupiny, bývá nejčastěji organizace nebo organizace a projekt v Java package notaci (např. cz.virtage.utility)
 • <artifactId> – ID tohoto artifactu neboli jméno projektu (např. diskcleaner)
 • <version> – verze artifaktu (projektu) (např. 1.5.2a)

K tomu je třeba určit verzi POM modelu 4.0.0 platí pro Maven 2 a 3. Minimální platný POM by vypadal např. takto

<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>cz.virtage.utility</groupId>
  <artifactId>diskcleaner</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
</project>

Zkrácená ukázka pom.xml (většina elementů je nepovinných):

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

 <!-- The Basics -->
 <groupId>...</groupId>
 <artifactId>...</artifactId>
 <version>...</version>
 <packaging>...</packaging>
 <dependencies>...</dependencies>
 <parent>...</parent>
 <dependencyManagement>...</dependencyManagement>
 <modules>...</modules>
 <properties>...</properties>

 <!-- Build Settings -->
 <build>...</build>
 <reporting>...</reporting>

 <!-- More Project Information -->
 <name>...</name>
 <description>...</description>
 <url>...</url>
 <inceptionYear>...</inceptionYear>
 <licenses>...</licenses>
 <organization>...</organization>
 <developers>...</developers>
 <contributors>...</contributors>

 <!-- Environment Settings -->
 <issueManagement>...</issueManagement>
 <ciManagement>...</ciManagement>
 <mailingLists>...</mailingLists>
 <scm>...</scm>
 <prerequisites>...</prerequisites>
 <repositories>...</repositories>
 <pluginRepositories>...</pluginRepositories>
 <distributionManagement>...</distributionManagement>
 <profiles>...</profiles>
</project>

2.5.2. Dědičnost POM

Pokud některé nastavení v POM projektu vynecháme, Maven slučováním postupně hledá v

 • rodičovském POM (pro multi-module Maven projekty)
 • „Super POM“, když rodičovský chybí nebo po té co nenajde všechno nastavení v rodičovském

Super POM mj. určuje URL The Central Repository, standardní adresářovou strukturu Maven projektu atd. Jeho obsah je „zadrátován“ ve zdrojovém kódu Mavenu a může se pro každou verzi mírně lišit.

Tip

Super POM vašeho Maven si můžeme prohlédnout příkazem mvn help:effective-pom.

Viz manuál Maven.

2.5.3. Properties (vlastnosti)

Properties jsou velmi podobné stejné funkci v Antu nebo v operačním systému. Jsou to dvojice klíč-hodnota, obojí typu řetězec, které nadefinujeme na jednou místě a opakovaně použijeme v POM souboru. Hodí se pro uložení takových hodnot jako cesty, URL, uživatelská jméno ap.

Všechny vlastnosti se používají zápisem ${_property_} a vytvářejí se v elementu <properties>:

Definice:

<properties>
  <color>green</color>
</properties>

Použití:

<build>
  <finalName>${artifactId}-${version}-${color}</finalName>
</build>
Některé užitečné zabudované properties
Vlastnosti Popis
${project.basedir} Složka s POM souborem.
${project.artifactId} Hodnota z <artifactId>
${project.groupId} Hodnota z <groupId>
${project.version} Hodnota z <version>
${project.build.directory} Výstupní složka (obvykle target/).
${project.build.sourceEncoding} Kódování zdrojových souborů (dnes obvykle UTF-8). Maven varuje, pokud není definováno.
${env._<proměnná>_} Vyhodnotí proměnnou prostředí OS, např. ${env.HOME} vrátí domovskou složku uživatele.

Např. velmi často potřebnou proměnnou pro správné fungování kompilátoru je project.build.sourceEncoding, tedy kódování zdrojových .java souborů.

2.6. Repozitáře

Repozitář je složka na lokálním nebo vzdáleném souborovém systému, kterou Maven udržuje a používá k vyhledávání a ukládání závilostí a pluginů. Obsahem složky repozitáře je mnoho dalších složek a souborů se speciálním významem pro Maven.

2.6.1. Lokální repozitář

Vždy přítomný lokální repozitář je v ~/.m2/repository/, který funguje v zásadě jako cache a najdete zde dříve použité stažené artefakty ze vzdálených repozitářů.

2.6.2. The Central Repository

Druhý repozitář, který nemusíme nastavovat (definuje ho Super POM) a přesto v něm Maven bude hledat se nazývá The Central Repository

V něm jsou prakticky všechny myslitelné knihovny a závilosti, které můžeme potřebovat.

Občas přesto narazíme na to, že nějaký software v The Central Repository chybí (buď třetí strany, proprietární nebo náš vlastní software) a je třeba ho tzv. mavenizovat.

2.6.3. Vlastní repozitář

Je možné vytvářet vlastní repozitáře, např. v rámci firmy. Lze to sice jen z příkazové řádky, ale to se hodí jen pro několik málo spravovaných závislostí/pluginů. Pro velké množství položek se v praxi používají nástroje třetích stran jako Nexus.

2.6.4. Přidání repozitáře do POM

Příklad přidání nového vzdáleného repozitáře do POM projektu:

<repositories>
   <repository>
       <id>ourcompany-repo</id>
       <url>https://somelocalserver</url>
   </repository>
</repositories>