3. Projekty

3.1. Vytvoření Maven projektu

To, že v Maven je opravdu všechno plugin dokazuje, že i vytváření Maven projektů má na starosti plugin s jménem archetype, resp. jeho goal generate. Ten očekává zadání groupId a artifactId v parametrech -DgroupId a -DartifactId:

$ mvn archetype:generate -DgroupId=... -DartifactId=...

Poznámka

Ve starších návodech se setkáme s archetype:create namísto archetype:generate. Goal archetype:create byl zavržen (deprecated) a neměli bysme ho již používat.

Když neurčíme žádný archetyp, Maven založí jednoduchou Java aplikaci „Hello world“ a test (ve skutečnosti použije zabudovaný archetyp maven-archetype-quickstart). Hello world většinou není, co chceme a proto se naučíme třetí důležitý parametr a to -DarchetypeArtifactId. Např. vytvoření jednoduché webové Java aplikace:

$ mvn archetype:generate -DgroupId=... -DartifactId=.. -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp

Pokud nezadáme úplně všechny argumenty goalu archetype:generate spustí se interaktivní mód, kdy se nás Maven postupně dotazuje na chybějící údaje. Dokonce lze napsat jen

$ mvn archetype:generate

a postupně vyplňovat jednotlivé údaje. Výstup variant příkazu achetype:generate bude podobný tomuto:

$ mvn archetype:generate -DgroupId=org.virtage.maven -DartifactId=defaultGoal
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-archetype-plugin:2.2:create (default-cli) @ standalone-pom ---
[WARNING] This goal is deprecated. Please use mvn archetype:generate instead
[INFO] Defaulting package to group ID: org.virtage.maven
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-quickstart:RELEASE
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: groupId, Value: org.virtage.maven
[INFO] Parameter: packageName, Value: org.virtage.maven
[INFO] Parameter: package, Value: org.virtage.maven
[INFO] Parameter: artifactId, Value: defaultGoal
[INFO] Parameter: basedir, Value: /Users/libor/Ubuntu One/Trainings/courseware/Java/Maven/training-maven
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: /Users/libor/Ubuntu One/Trainings/courseware/Java/Maven/training-maven/defaultGoal
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 3.065s
[INFO] Finished at: Tue Oct 22 17:11:33 CEST 2013
[INFO] Final Memory: 11M/112M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Příkaz vytvoří složku pojmenovanou jako groupId a v ní standardní adresářovou strukturu:

└── defaultGoal
  ├── pom.xml
  └── src
    ├── main
    │  └── java
    │    └── org
    │      └── virtage
    │        └── maven
    │          └── App.java
    └── test
      └── java
        └── org
          └── virtage
            └── maven
              └── AppTest.java

3.2. Archetypy

Archetypy jsou v terminologii Maven šablony pro vytváření nových projektů.

3.2.1. Zabudované archetypy

Když zkusíme interaktivní vytvoření zjistíme, že z centrálního repozitáře Maven máme archetypů k dispozici mnohem víc. Samotný Maven obsahuje jen několik málo archetypů. Podívejme se na některé užitečné z nich:

 • maven-archetype-j2ee-simple – velmi jednoduchá vzorová J2EE aplikace
 • maven-archetype-quickstart – javovský Maven project s „Hello world“ jako ukázkou
 • maven-archetype-simple – prázdný javovský Maven projekt
 • maven-archetype-webapp – jednoduchá Java servlet aplikace (WAR)

Seznam a podrobnosti zabudovaných archetypů hledejte na manuálu Maven.

3.2.2. Vlastní archetyp

Můžeme rovněž definovat vlastní nový archetyp, ale to je mimo rozsah této učebnice. Zájemce odkážeme na manuál Maven.

3.3. Mavenizace

Pod pojmem mavenizace (angl. podst jm. „mavenization“, resp. slov. „to mavenize“) myslíme proces převodu knihovny nebo programu do podoby Maven artifactu. Tedy, aby mohl být použit jako závilost v Maven projektu.

Důležité

Nejprve se ubezpečíme, že knihovna ještě není mavenizována prohledáním Maven Central. Když ji tady nenajdeme, budeme pátrat na webu projektu a zkusíme také vyhledávač s „<knihovna> maven“ ap. Ne všechny projekty posílají své artefakty do Maven Central a hostují si Maven repozitář sami.

Způsobů jak mavenizovat JAR se nabízí více. Ukážeme si několik možných postupů.

Tip

Ať zvolíme jakoukoli z následujících možností, nezapomeneme umístit JAR soubor do verzovacího systému, aby byl dostupný všem.

3.3.1. Repozitář v projektu (in-project repository)

Nejpracnější, avšak profesionální postup, který nemá nevýhody zbývajících technik využívá toho, že repozitář je běžná složka a může být umístěn i v kořenové složce Maven projektu.

Postup vytvoření repozitáře v projektu

Vytvoříme repozitář goalem install:install-file do složky např. jar-repo nastavenou v parametru -DlocalRepositoryPath. Musíme zadat i další údaje budoucího Maven artifactu (ve Windows uvedeme příkaz na jediné řádce bez /):

$ mvn install:install-file -DlocalRepositoryPath=jar-repo -Dfile=pre-maven-project.jar \
-DgroupId=org.virtage -DartifactId=premaven -Dpackaging=jar -Dversion=1.0

Maven pro nás vytvoří tuto strukturu:

jar-repo/
└── org
  └── virtage
    └── premaven
      ├── 1.0
      │  ├── premaven-1.0.jar
      │  └── premaven-1.0.pom
      └── maven-metadata-local.xml

Varování

Příklad funguje s maven-install-plugin od verze 2.3.1. Pokud máme problémy, nahradíme příkaz na org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.3.1:install-file. Případně na aktuální verzi v době čtení (viz stránky maven-install-plugin).

Nyní do POM přidáme repozitář uvnitř projektu:

<repositories>
  <repository>
    <id>jar-repo</id>
    <url>file://${basedir}/jar-repo/</url>
  </repository>
</repositories>

A samozřejmě nakonec samotnou závilost:

<dependency>
  <groupId>org.virtage</groupId>
  <artifactId>premaven</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

3.3.2. Instalace do lokálního repozitáře

Nejrychlejší a nejjednodušší je instalace JARu do lokálního repozitáře (~/.m2/repository/) s pomocí goalu install:install-file (na Windows na jednom řádku bez /):

$ mvn install:install-file -Dfile=<path-to-file> -DgroupId=<group-id> \
  -DartifactId=<artifact-id> -Dversion=<version> -Dpackaging=<packaging-type>

Upozornění

Tento přístup je vhodný jen pro lokální testování. Zásadní nevýhodou je, že aby sestavení proběhlo úspěšně i u dalšího programátora, ten musí JAR nějak získat a pak ručně nainstalovat do svého lokálního repozitáře.

3.3.3. System scope

Druhou a ještě méně doporučeníhodnou cestou je využití oboru platnosti system. Obor platnosti system umožňuje zadat libovolnou cestu na disku v elementu <systemPath>, která se připojí do kompilační classpath.

<dependency>
  <groupId>org.virtage.maven</groupId>
  <artifactId>mavenizing.systemscope</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <scope>system</scope>
  <systemPath>/home/libor/workspace/mavenizing.systemscope/some-dirty.jar</systemPath>
</dependency>

Cesta v <systemPath> musí být vždy absolutní, tj. platná jen pro daný počítač.

Zmírněním je možnost použív cestě zabudovanou property ${project.basedir} ukazující do složky s POMem:

<systemPath>${project.basedir}/jars/dirty.jar</systemPath>

System scope svou podstatou zaručuje základní výhodu Maven v podobě transitive závislosti. Proto jsou také zavržené ???(deprecated) a je pravděpodobné, že budou v příštích verzí Maven úplně odstraněny.

3.4. Multi-module Maven projekt

Maven podporuje projekt složený z více samostatných podprojektů zvaných moduly. Je to podobné jako dědičnost POMů. Multi-module projekt se výborně hodí, když máme velkou aplikaci skládající se z částí jako např.

 • desktop frond-end napsaný ve Swingu
 • webový front-end napsaný v servletech a JSP
 • společnou knihovnu (JAR)
 • back-end běžící na serveru
 • dokumentace a nápověda projektu

Můžeme pracovat samostatně na jednotlivých částech, ale když chceme odeslat zákazníkovi novou verzi aplikace, potřebujeme všechny její části (moduly) sestavit. Maven zjistí vzájemné závilosti modulů, sestaví správné pořadí sestavení??? a vytvoří potřebné výstupy. Tento mechanismus se nazývá reactor. Můžeme si tohoto názvu všimnout při sestavení celého multi-module projektu:

[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] parent .................................. SUCCESS [0.002s]
[INFO] richclient .............................. SUCCESS [6.043s]
[INFO] webclient ............................... SUCCESS [1.324s]

3.4.1. Top-level POM

Multi-module projekt je sám Maven projekt a tudíž má pom.xml, kterému můžeme říkat top-level POM. Ten v sekci <modules> odkazuje na jednotlivé moduly. Jméno modulu musí odpovídat složce ve které je modul umístěn.

Top-level POM
<project>
  ...
  <modules>
    <module>richclient</module>
    <module>webclient</module>
  </modules>
  ...
</project>

Top-level projekt vytvoříme stejně jako běžný Maven projekt:

mvn archetype:generate -DgroupId=org.virtage.maven.multimodule -DartifactId=parent

Založí se složka s názvem stejným jako artifactId. V ní vymažeme složku src/, protože ji nebudeme potřebovat.

V top-level POM změníme

 1. hodnotu v <packaging> z jar na pom
 2. nastavíme jakékoli závilosti, pluginy ap. které mají být společné všem modulům - např. pro JUnit, změnit verzi Java kompilátoru ap.

Vytvoříme potřebný počet modulů, neboli Maven projektů uvnitř jiného Maven projektu:

$ mvn archetype:generate -DgroupId=org.virtage.maven.multimodule -DartifactId=richclient
$ mvn archetype:generate -DgroupId=org.virtage.maven.multimodule -DartifactId=webclient
$ mvn archetype:generate -DgroupId=org.virtage.maven.multimodule -DartifactId=...

Maven vytvoří složky shodné s artifactId modulů:

├── pom.xml
├── richclient
│  ├── pom.xml
│  └── src
    └── ...
└── webclient
  ├── pom.xml
  └── src
    └── ...

Tip

V případě, že nemůžou být moduly podsložky rodičovského POM můžeme použít <relativePath> unvitř <parent> k určení relativní cesty k rodiči. Po této možnosti bysme však měli sáhnout jen v opodstatněném případě.

Nastavíme referenci na rodičovský POM pomocí elementu <parent>:

POM modulu
<project>
  ....
  <parent>
    <groupId>org.virtage.maven.multimodule</groupId>
    <artifactId>parent</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  </parent>
  ...

Ostatní elementy POMu zůstavají stejné.

Poznámka

Dokonce je možné, aby rodič a potomek měli různé groupId, ale není to rozhodně doporučeno.

Nyní můžeme provádět jakýkoli goal nebo phase na každém modulu zvlášt nebo v kořenovém projektu a Maven vždy provede operace ve správném pořadí dle vzájemných závislostí modulů.

3.5. Packaging (typ balení)

Packaging (a odpovídající element <packaging> v POM) určují typ balení neboli jaký bude výsledek sestavení Maven projektu pomocí mvn package. Pokud není specifikován přepokládá se jar.

<project>
  ...
  <packaging>war</packaging>
  ...
</project>

Zabudové packaging typy jsou:

Typ balení je důležitý, protože určuje jaké goals se provedou při spuštění dané phase. Např. pro balení jar se na fázi package vyvolá goal jar:jar, pro balení pom je to site:attach-descriptor.

3.6. Standardní adresářová struktura

Když vytvoříme Maven projekt založí se zároveň standardní adresářová struktura (standard folder layout). Tu mají všechny Maven projekty stejnou a proto nový programátor nemusí studovat, kam se ukládají jaké soubory zrovna ve vaší aplikaci.

 • pom.xml
 • src/ – složka ze zdrojovými soubory (sources) a zdroji (resources)
  • main/
   • java/ - zdrojové kódy aplikace
   • config/ - konfigurační soubory
   • resources/ - zdroje (ne-Java soubory jako ikony ap.)
   • webapp/ - složka pro JSP a HTML soubory Java web aplikace
  • test/
   • java/ - zdrojové kódy testů
   • resources/ - zdroje potřebné pro testy. Zkopírují se do target/test-classes/.
 • target/ - výstupní složka
  • classes/ - zkompilované třídy programu (.class soubory)
  • test-classes/ - zkompilované třídy testů a testovací zdroje
  • site/ – vygenerovaný web projektu

Poznámka

Váš projekt nemusí mít všechny uvedené složky nebo jich mít naopak více. Např. src/main/webapp najdeme jen v javovské webové aplikaci. target/site/ jen, když site nastavíme, aby se generoval.